28 czerwca, o godz. 20.00 zapraszamy na dziedziniec Zamku w Szyd³owcu na niepowtarzalny koncert Micha³a Bajora pt.„Od Piaf do Garou”, który bêdzie wspania³±, muzyczn± wypraw± po najpiêkniejszych francuskich piosenkach.
To kolejny recital tego artysty promuj±cy jednocze¶nie nowy, podwójny album z piosenkami francuskimi /17-ta p³yta w karierze fonograficznej/. Od wielu lat publiczno¶æ Micha³a Bajora prosi³a o tak± p³ytê i taki koncert.
Artysta za¶piewa piosenki z repertuaru takich znakomito¶ci muzycznych jak min. Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Gilbert Becaud, czy Garou. Wszystkie w t³umaczeniach mistrza Wojciecha M³ynarskiego i stylowych aran¿acjach Wojciecha Borkowskiego. Opowie równie¿ historie zwi±zane z wykonawcami i ¶piewanymi piosenkami. Towarzyszyæ mu bêdzie kilkuosobowy zespó³ muzyczny.
Zapraszamy na koncert piosenek lirycznych, melodyjnych, dramatycznych i komediowych. Ten niezapomniany wieczór muzyczny up³ynie w atmosferze tajemniczo¶ci i niezwyk³o¶ci, która zawsze towarzyszy wystêpom Micha³a Bajora.

28 czerwca 2012 r. / czwartek / godz. 20.00, dziedziniec zamkowy.
Bilety w cenie :
50 z³ w przedsprzeda¿y
60 z³ w dniu koncertu
do nabycia w Szyd³owcu :
Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek – II piêtro,
poniedzia³ek – pi±tek , w godz. 8.00 – 15.00
Kwiaciarnia „AGNIESZKA” – Rynek Wlk 24
poniedzia³ek – sobota w godz. 9.00 – 17.00

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność