Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek
oraz Chór Miasta Szyd³owca „GAUDIUM CANTI”
serdecznie zapraszaj±  w najbli¿szy pi±tek 13 stycznia o godz. 19. do sali kameralnej
na KONCERT NOWOROCZNY pt. „TY STARAJ SIÊ ¦WIECIE PAMIÊTAÆ…”

W programie koncertu us³yszymy kolêdy, pastora³ki i pie¶ni bo¿onarodzeniowe zarówno tradycyjne jak i te powsta³e wspó³cze¶nie.

PROGRAM KONCERTU

I.   W stronê tradycji
1.  „Adeste Fideles” John Francis Wade
2.  „A, czemu¿ mój Jezus”
3.  „Anio³owie z naszych pól”  partie solowe Magdalena Sobieraj
4.  „Judzka kraina”
5.  „Bracia patrzcie jeno…”

    II . Fragment SUITY „Na Bo¿e Narodzenie” s³. i muz. Jan Czech
6.   „W mro¼n± noc grudniow±”
7.   „Ko³ysanka Matki Boskiej” partie solowe Barbara Wiernicka
8.   Oberek „Hej weso³± nowinê” partie solowe Barbara Gadowska
9.   Kolêda krakowska
10  „Witaj nam Wieczny Panie” partie solowe Roman Masiarz
11. „Cichaj ju¿, Jezu ma³y” partie solowe  Maria Jost – Prze¶lakowska, Andrzej Czapnik
12.  Kolêda góralska partie solowe Magdalena Sobieraj, Andrzej Czapnik

III.  Wspó³czesne pie¶ni bo¿onarodzeniowe
13. „Z³ota Jerozolima i biedne Betlejem”    – muz. Jacek  Zieliñski, s³. Leszek Andrzej     Moczulski
14. „Dobra nowina” – muz. Jacek  Zieliñski, s³. Leszek Andrzej     Moczulski
15. „Cieñ Boga” – muz. Janusz Grzywacz, s³. Jan Wo³ek.

Pozycje : 2,3,4,5,13,14,15 – opracowanie Danuta Klepaczewska.

          Chór Miasta Szyd³owca „GAUDIUM CANTI” powsta³ w 1999 roku przy Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu  – Zamek. Inicjatorem, kierownikiem artystycznym oraz autorem licznych aran¿acji utworów wykonywanych przez Chór jest pani Danuta Klepaczewska. Grupa sk³ada siê
z trzydziestu osób reprezentuj±cych ró¿ne zawody  i ¶rodowiska. Czterog³osowy zespó³ gromadzi na cotygodniowych próbach rado¶æ wspólnego ¶piewania – st±d te¿ i jego nazwa.
Chór ma na swoim koncie realizacjê ok. 100 koncertów na terenie kraju, a tak¿e udzia³
w przegl±dach, konkursach i spotkaniach chóralnych gdzie zdobywa³ liczne  nagrody i wyró¿nienia. Zespól wystêpowa³ na oficjalnych uroczysto¶ciach miejskich m.in. galach z okazji odebrania tytu³ów „Piêkniejszej Polski” i „Stolicy Kulturalnej Mazowsza 2005”. Szyd³owieccy chórzy¶ci koncertowali równie¿ w Radomskim Wy¿szym Seminarium Duchownym, a tak¿e obok zespo³u Piotra Rubika podczas uroczystego ingresu Ordynariusza zamojsko – lubaczowskiego ks. bp. Wac³awa Depo – Szyd³owianina i wielkiego przyjaciela chóru.
W repertuarze „GAUDIUM CANTI” znajduj± siê pie¶ni maryjne, psalmy M.Gomó³ki, pie¶ni
z oratoriów, piosenki ludowe i popularne, kolêdy, pie¶ni wielkanocne oraz patriotyczno-religijne. Na swoim koncie maj± równie¿ wydanie p³yty pt. „RADO¦Æ ¦PIEWANIA”, podsumowuj±cej dziesiêcioletni± dzia³alno¶æ zespo³u.
Soli¶ci Chóru to : Barbara Gadowska, Maria Jost-Prze¶lakowska, Magdalena Sobieraj, Barbara Wiernicka,  Andrzej Czapnik, Roman Masiarz .
Od samego pocz±tku opiekunem muzycznym i dyrygentem chóru jest Danuta Klepaczewska, a jego prezesem, menad¿erem i impresariatem w jednej osobie Marzanna Olszewska. W ci±gu 12 lat pracy chór „GAUDIUM CANTI” zdoby³ sobie uznanie i sympatiê mieszkañców Szyd³owca, ale nie tylko – sta³ siê jego prawdziwym ambasadorem, promuj±cym na ca³ym Mazowszu i wielu miejscach Polski samo miasta i panuj±c± tu szczególn± atmosferê, sprzyjaj±c± wspólnemu tworzeniu kultury.
 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność