W ¶rodê 18 czerwca, w Regionalnym Centrum Biblioteczo Multimedialnym odby³o siê otwarcie wystawy podsumowuj±cej konkurs plastyczny pt. „JAN PAWE£ II PAPIE¯ DZIECI I M£ODZIE¯Y”.

            Celem konkursu zorganizowanego przez Urz±d Miejski w Szyd³owcu oraz Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, by³o pog³êbienie w¶ród dzieci i m³odzie¿y wiedzy o ¿yciu, dzia³alno¶ci , twórczo¶ci Papie¿a Jana Paw³a II,odwo³anie siê do nieprzemijaj±cych warto¶ci i idei towarzysz±cych ¿yciu i dzia³alno¶ci Jana Paw³a II,rozwijanie wyobra¼ni i twórczych umiejêtno¶ci.

Konkurs zosta³ przeprowadzony za po¶rednictwem przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Szyd³owiec w nastêpuj±cych grupach wiekowych: odzia³y przedszkolne, kl. 0 – III i kl. IV – VI szko³y podstawowe oraz kl. I – III gimnazjum.

Ka¿dy uczestnik móg³  wykonaæ tylko jedn± pracê, wybran± przez siebie technik± plastyczn± w formacie minimum A4, maksimum A3.

            Na konkurs wp³ynê³o 144 prace plastyczne uczniów przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów , które oceni³o powo³ane przez organizatorów Jury w sk³adzie: Barbara Pataj, Justyna Jezierska, Bogumi³a Podsiêbierska, Agnieszka Sobutka – Klepaczewska

Komisja po obejrzeniu wszystkich zg³oszonych do konkursu prac postanowi³o przyznaæ :

I.       w kategorii – przedszkole – 4 równorzêdne nagrody dla

            1. Weroniki Kêpas                  – PS Nr 2 w Szyd³owcu

            2. Julii Nojek                          – PS Nr 2 w Szyd³owcu

            3. Wiktorii Sieczki                  – PS Nr 2 w Szyd³owcu

            4. Patryka Mindy                    – PS Nr 1 w Szyd³owcu

II.    w kategorii kl. 0 – III , Jury przyzna³o cztery równorzêdne nagrody:

            1. Ewelinie Gozdeckiej, kl. 0  – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            2. Wiktorii Matli, kl. 0             – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            3. Weronice Cender, kl. II      – PSP Nr 2 w Szyd³owcu

            4. Filipowi Benda, kl. 0            – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

oraz cztery równorzêdne wyró¿nienia:

            1. Julii Kaczmarek, kl. III       – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            2. Natalii Niewadzisz, kl. III   – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            3. Dorocie Walkiewicz, kl. II   – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            4. Adrianowi Go³oszowi, kl. I   – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

III. W kategorii kl. IV – VI  nagrody otrzymali :

            1. Zuzanna ¦lusarczyk, kl. IV  – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            2. Miko³aj Stankowski, kl. V     – PSP w Majdowie

            3. Przemys³aw G³ogowski, kl. V – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            4. Anna Kucfir, kl. IV                 – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

ponadto Jury wyró¿ni³o:

            1. Mariê Rogoziñsk±, kl. IV        – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            2. Klaudiê Szcze¶niak, kl. IV      – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            3. Jakuba Tomczyka, kl. V         – PSP Nr 1 w Szyd³owcu

            4. Mariê Karpetê, kl. IV              – PSP w Majdowie

IV. W kategorii – gimnazja Jury przyzna³o 2 wyró¿nienia dla :

            1. Julii Mamli                              – PG w Majdowie

            2. Dominiki Kucharskiej            – PG w Majdowie

Laureaci konkursu otrzymali pami±tkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urz±d Miejski w Szyd³owcu, które podczas wystawy wrêczyli Burmistrz Szyd³owca Pan Andrzej Jarzyñski oraz Pani Ma³gorzata Bernatek Dyrektor Szyd³owieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Wystawê mo¿na ogl±daæ w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym do dn. 10 lipca br. 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność