22 sierpnia 2008 r/ pi±tek/ ., godz. 21.00 – dziedziniec zamkowy

 

 PLENEROWA projekcja filmu pt.

KRÓLOWA”

 Re¿yseria:  Stephen Freans
Obsada:
Helena Mirren jako El¿bieta 2, Michael Sheen jako Tony Blair, James Cromwel jako Ksi±¿e Philip, Sylvia Syms jako Królowa M
atka
Bilet w cenie – 5 z³

 

Latem 1997 roku wiadomo¶æ o ¶mierci Ksiê¿nej Diany wstrz±sa brytyjsk± opini± publiczn±. Królowa El¿bieta II, któr± tragiczna wie¶æ zastaje w rezydencji na szkockiej prowincji, odgradza siê od medialnej burzy grubymi murami zamku Balmoral. Tymczasem, w Londynie dla nowo wybranego premiera Tony’ego Blaira, nadchodzi moment próby. T³umy sk³adaj± ho³d zmar³ej ksiê¿nej i coraz g³o¶niej domagaj± siê reakcji dworu. Prasa zaczyna atakowaæ rodzinê królewsk±. Królowa jednak milczy.

Najnowszy film Stephena Frearsa (Niebezpieczne zwi±zki) o El¿biecie II jest pierwszym filmem przywo³uj±cym wydarzenia zwi±zane ze ¶mierci± ksiê¿nej Diany, jak równie¿ pierwszym filmem tak bardzo obna¿aj±cym prywatno¶æ panuj±cej brytyjskiej rodziny królewskiej.

KRÓLOWA to pe³na napiêcia opowie¶æ o walce dwóch ¶wiatów – pow¶ci±gliwo¶ci
i tradycji ze spontaniczno¶ci± i otwarto¶ci±, która tak bardzo charakteryzowa³a ksiê¿ne Dianê. Ironiczne i pe³ne humoru spojrzenie Frearsa sprawia, ¿e postaæ monarchini – dotychczas ikony sztywno¶ci i nadêcia – nabiera cech ludzkich a my, nieoczekiwanie, nie tylko zaczynamy j± rozumieæ, ale wrêcz lubiæ i podziwiaæ.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •