¦wiatem zaczê³a rz±dziæ jesieñ. Dzieñ co raz krótszy, co raz czê¶ciej zaczyna dopadaæ nas nostalgia, a mo¿e nuda?
Jest na to lekarstwo. Ju¿ dawno udowodniono, ¿e najlepszym „rozweselaczem” jest taniec. Odrobina aktywno¶ci ruchowej zw³aszcza po³±czonej z muzyk± potrafi zdzia³aæ cuda.
W zwi±zku z tym proponujemy Pañstwu KURS TAÑCA, tym razem dla nieco starszych – m³odzie¿y i doros³ych. 
W programie zajêæ oprócz nauki u¿ytkowych tañców towarzyskich planujemy równie¿ warsztaty salsy i bachaty prowadzone przez 4 parê ¶wiata w tym stylu tanecznym – Bartka Szymczyka i Karolinê Bilsk± ze szko³y tañca GO4DANCE w Kielcach, a potem zobaczymy – mo¿e tango argentyñskie?
Koszt udzia³u w kursie to jedyne 10 z³ miesiêcznie.
Zapraszamy w najbli¿szy czwartek – 24 pa¼dziernika, o godz. 19.00 do ¶wietlicy Szyd³owieckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 9.


 
Skip to content