21.09 2007 r, gopdz. 18.00 Zamek
Koncert zespo³u MANAIA z Nowej Zelandii.

Manaia1.jpg

Manaia1.jpgRepertuar grupy Manaia obejmuje elementy tradycyjne, w tym pie¶ni akcji, tañce z poi (kula na sznurku) i haka (pie¶ñ powitalna/wojenna). Muzycy ¶piewaj± zarówno stare, tradycyjne piosenki jak i takie skomponowane przez cz³onków grupy, które odzwierciedlaj±Manaia2.jpg  ¯ywe a tak¿e nostalgiczne, wpadaj±ce w ucho piosenki grupy oraz oryginalny wygl±d przywodz± na my¶l ciep³e klimaty i egzotyczne podró¿e i zapewniaj± widowni niezapomniane wra¿enia do¶wiadczenia Maorysów ¿yj±cych z daleka od ojczyzny. Cz³onkowie zespo³u reprezentuj± grupê etniczna Maorysów, ludno¶ci tubylczej Nowej Zelandii wywodz±cej siê z wysp Pacyfiku. Mieszkaj± w Londynie, gdzie daj± czêste koncerty.

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •