Ka¿dy szczyt ma swój CZUBASZEK. Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem
Andrusem –
Rozmowa dwóch wybitnych osobowo¶ci polskiej sceny kabaretowej – Artur
Andrus wnikliwie przepytuje Mariê Czubaszek z jej twórczo¶ci oraz
burzliwego ¿ycia towarzyskiego i rodzinnego. W tej niezwyk³ej
ksi±¿ce-wywiadzie znajd± siê nie tylko wspó³cze¶nie przeprowadzone
rozmowy, ale i fragmenty satyrycznej i literackiej twórczo¶ci Marii
Czubaszek. Niektóre z nich, odnalezione „w tapczanie”, przypomniane
zostan± Czytelnikom po wielu latach.


Jam jest Alina czyli Janowska Story – Dariusz Michalski
Alina Janowska – aktorka filmowa, teatralna, estradowa i telewizyjna,
piosenkarka, mistrzyni monologu, parodystka. £±czniczka w Powstaniu
Warszawskim. Gwiazda warszawskich teatrów Syrena, Buffo, STS i Komedia,
artystyczny filar kabaretu Szpak. Twórczyni Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom, czyli Gniazda. Przyjació³ka ludzi m±drych i niebanalnych. ¯ona
Wojciecha Zab³ockiego – mistrza szabli, odwa¿nego architekta, budowniczego
obiektów sportowych. Znana jako Irena Kamiñska w telewizyjnej „Wojnie
domowej”, s³awna jako Eleonora Gabriel w serialu „Z³otopolscy”.