26 maja 1910 roku rajcowie miasta Szyd³owca : Feliks Krzemiñski, Wojciech Krzemiñski, Wincenty Skrzyñski, Jan Zió³kowski, Franciszek Wcis³o, Edmund Engeman i Józef Szeloch uzyskali zgodê gubernatora carskiego na za³o¿enie orkiestry przy ochotniczej stra¿y ogniowej w Szyd³owcu. 1 sierpnia 1910 roku, zarz±d stra¿y z prezesem Engemanem zakupi³ 18 instrumentów dêtych. Takie by³y pocz±tki dzia³alno¶ci Miejskiej Orkiestry Dêtej w Szyd³owcu.  Pierwszym kapelmistrzem Orkiestry by³  Wincenty Skrzyñski, gospodarzem – Jan Zió³kowski, pomocnikiem kapelmistrza – Franciszek Wcis³o. Orkiestra koncertowa³a na uroczysto¶ciach ko¶cielnych, pañstwowych i stra¿ackich.

            Wybuch  II wojny ¶wiatowej w 1939 roku przerwa³ dzia³alno¶æ Orkiestry. Instrumenty muzyczne  przetrwa³y okres wojny ukryte w domach stra¿aków i pracowników Garbarni. Po zakoñczeniu wojny, w  latach 1945-1946 Orkiestra Dêta w Szyd³owcu wznowi³a swoj± dzia³alno¶æ dziêki pomocy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szyd³owcu i szyd³owieckiej Garbarni. Gospodarzem Orkiestry zosta³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Szyd³owcu a kapelmistrzem przedwojenny mieszkaniec Lwowa Józef Czy¿. W 1947 roku, Orkiestra Dêta z Szyd³owca uczestniczy³a w pielgrzymce na Jasn± Górê w Czêstochowie. Od 1948 do  1954 roku, Orkiestra wystêpowa³a sporadycznie, bez kapelmistrza.

            W latach 1954 – 1968, funkcjê kapelmistrza Orkiestry pe³ni³ Stefan Kucfir a gospodarzem Orkiestry by³ Zygmunt Jarzyñski. Nadzór nad Orkiestr± sprawowa³ Wydzia³ Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Szyd³owcu. Uczniami kapelmistrza Kucfira byli miêdzy innymi: Henryk Kapturski, Jan Szymkiewicz, W³adys³aw Z±bkiewicz, W³adys³aw Herka, Stanis³aw Herka. Jerzy Turek, Jerzy Materek, Stanis³aw Kaczmarczyk, Marian Kucfir, Zygmunt Michalczyk, Leon Jarzyñski, Edward Zyzman, Marian Kurzêpa, W³adys³aw Prokop, Ryszard Kapturski. W utrzymaniu i funkcjonowaniu Orkiestry pomaga³ “Podkowiak” w Szyd³owcu.  Od 1969 roku Orkiestrê przejê³y Zak³ady Elektroniczne “Warel” w Szyd³owcu, po zmianie nazwy “Profel”. Gospodarzem Orkiestry by³ Jerzy Materek a opiekunem z ramienia zak³adu W³adys³aw Prokop. W tamtym okresie Orkiestra zosta³a umundurowana. Zakupiono nowe instrumenty muzyczne i wyremontowano instrumenty dotychczas u¿ytkowane przez Orkiestrê . Cz³onkowie Orkiestry otrzymywali te¿ po raz pierwszy sta³e diety.

            Od 1969 roku funkcjê kapelmistrza Orkiestry pe³nili: Marian £êczyñski z Szyd³owca, Józef Wojton, Antoni Brzuszczyñski, Jan Sojka, Marek Bereza, W³adys³aw Z±bkiewicz a od  1975 roku Henryk Kapturski.

          Z powodu trudno¶ci finansowych, w 1988 roku Zak³ady Elektroniczne  “Profel” przekaza³y  instrumenty muzyczne Orkiestry Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szyd³owcu. Stra¿, w 1990 roku, przekaza³a je burmistrzowi Szyd³owca. W 1992 roku Orkiestra otrzyma³a, z inicjatywy ówczesnego  burmistrza W³odzimierza Kurzêpy, nowe umundurowanie. W 1996 roku zakupione zosta³y, dziêki pomocy Rady Miejskiej w Szyd³owcu, nowe instrumenty dla szyd³owieckiej Orkiestry. Od 1997 roku Miejska Orkiestra Dêta w Szyd³owcu funkcjonuje w strukturze Szyd³owieckiego O¶rodka Kultury, po zmianie nazwy instytucji w 2004 roku – w strukturze Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek. Dzia³alno¶æ Orkiestry finansowana jest g³ównie z dotacji Rady Miejskiej w Szyd³owcu. Bie¿±c± dzia³alno¶æ Orkiestry wspieraj± te¿ lokalni przedsiêbiorcy. W 2005 roku, staraniem burmistrza Szyd³owca  – Andrzeja Jarzyñskiego, Orkiestra otrzyma³a nowe umundurowanie.

            Miejska Orkiestra Dêta w Szyd³owcu liczy obecnie 27 cz³onków. Kapelmistrzem Orkiestry jest Henryk Kapturski, gospodarzem Orkiestry od 1992 roku jest W³adys³aw Herka, bibliotekarzem – Marian Nowak. Z Orkiestr± wystêpuj± trzy  tambormajorki: Ewelina Gromek, Dorota Twardzik i Wioletta Minda.  Wokalistk± Orkiestry jest Karolina Pietras.  Z Orkiestr± ¶piewa³y tak¿e:  El¿bieta Gil i Dorota Ska³bania. Od 2004 roku, Orkiestrze towarzyszy grupa taneczna dziewcz±t pracuj±ca pod kierownictwem Doroty Twardzik i Karoliny Pietras.

          Miejska Orkiestra Dêta w Szyd³owcu obs³uguje wa¿ne uroczysto¶ci pañstwowe i ko¶cielne.  Koncertuje na festynach, imprezach kulturalnych, uczestniczy w przegl±dach , konkursach reprezentuj±c Szyd³owiec. Jest laureatem przegl±du orkiestr województwa radomskiego oraz województwa mazowieckiego. Du¿ym sukcesem Orkiestry by³ udzia³ w Regionalnym Przegl±dzie Orkiestr w Siemiatyczach w 1994 roku. Miejska Orkiestra Dêta w Szyd³owcu   reprezentowa³a na tym przegl±dzie  województwo radomskie zajmuj±c drugie  miejsce. W 1997 roku Orkiestra uczestniczy³a w niezwyk³ym koncercie, który odby³ siê w Warszawie na Placu Pi³sudskiego, podczas którego ustanowiony zosta³ Rekord Guinnessa na najwiêksz± orkiestrê stra¿ack±. W latach 1995 i 1997 , Miejska Orkiestra Dêta w Szyd³owcu zosta³a  wyró¿niona nagrodami Ministra Kultury i Sztuki. Wielkim wydarzeniem dla Orkiestry by³o uczestniczenie w Jubileuszowym Koncercie “ Stra¿acy Ojcu ¦wiêtemu w darze”, który odby³ siê w  2000 roku na wadowickim rynku z okazji 80-tej rocznicy urodzin Papie¿a Jana Paw³a II. Równie¿ w 2000 roku Orkiestra zaproszona zosta³a do udzia³u w du¿ym koncercie orkiestr dêtych na placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. 20 wrze¶nia 2000 roku, Orkiestra po raz pierwszy obs³ugiwa³a mszê ¶w. w Kaplicy Matki Bo¿ej na Jasnej Górze w Czêstochowie. Od 2000  roku, rok – rocznie, we wrze¶niu , Miejska Orkiestra Dêta w Szyd³owcu zapraszana jest przez Ojców Paulinów do Czêstochowy i wpisywana do Historycznej Ksiêgi Apelowej. Od 1998 roku, Orkiestra koncertuje w Warszawie w ramach “Letniej Serenady” – Festiwalu Mazowieckich Zespo³ów Muzycznych organizowanych przez Zarz±d Oddzia³u Mazowieckiego Chórów i Orkiestr. W maju 2005 roku, Orkiestra wziê³a udzia³ w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Stra¿aków na Jasn± Górê oraz uczestniczy³a w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr Janowi Paw³owi II w Dowód Wdziêczno¶ci, organizowanym w Sanktuarium Matki Bo¿ej Licheñskiej  w intencji beatyfikacji Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II. Orkiestra jest  laureatem “Szyd³owieckich Spotkañ Orkiestr Dêtych”, organizowanych na Rynku Wielkim od 2002 roku.

 opracowane na bazie informacji przygotowanej 

przez kapelmistrza MOD Henryka Kapturskiego

 
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
  1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

    Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
  2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

    Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM