Monodram „Wa¿ne i niewa¿ne”  zosta³ zrealizowany z my¶l± o Dniu Matki. Jest  uk³onem w stronê wszystkich naszych mam.  Scenariusz przedstawienia powsta³ na podstawie wierszy dla dzieci Danuty Wawi³ow. Re¿yserem i  autorem scenariusza  spektaklu jest S³awa Lorenc Hanusz. G³ównym i jedynym aktorem natomiast – najm³odsza aktorka z Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwi³³a”  Julia Górlicka,  uczennica III klasy Publicznej Szko³y Podstawowej im. Jana II Sobieskiego.   Jak do tej pory nie by³o jeszcze tak m³odego wykonawcy monodramu.
 
Zapraszamy zarówno doros³ych jak i dzieci do Regionalnego  Centrum Biblioteczno – Multimedialnego  w pi±tek, 23 maja, o godz. 19.00. 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność