W niedzielê 24 stycznia w Sali kameralnej Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek odby³ siê NOWOROCZNY KONCERT KOLÊD w wykonaniu 2 chórów : szyd³owieckiego GAUDIUM CANTI pod kierownictwem Danuty Klepaczewskiej oraz go¶ci- ¿eñskiego Chóru WYDARTYCH DOMOM KUR z Brwinowa pod dyrekcj± Micha³a Habra. 
Chóru WYDARTYCH DOMOM KUR powsta³ w 2013 r. przy Gminnym O¶rodku Kultury w Brwinowie. Tworz± go m³ode, oko³o czterdziestoletnie i pe³ne ¿ycia, aktywne zawodowo kobiety, które kochaj± muzykê i pragn± j± amatorsko uprawiaæ. Kierownikiem muzycznym i dyrygentem chóru jest Aleksandra Kopp – na co dzieñ dyrektor chóru Pañstwowego Ludowego Zespo³u Pie¶ni i Tañca Mazowsze, natomiast II dyrygentem – Micha³ Haber, tancerz, ¶piewak
i specjalista PR PLZPIT Mazowsze.
Oba zespo³y zaprezentowa³y 30 minutowe koncerty. W wykonaniu go¶ci publiczno¶æ us³ysza³a program z³o¿ony g³ównie z tradycyjnych, dobrze znanych kolêd i pastora³ek, m.in. „Lulaj¿e Jezuniu”, ” Gdy ¦liczna Panna”, „”Nie by³o miejsca dla Ciebie” czy te¿ „Lulej¿e mi lulej”. Chór Miasta Szyd³owca „GAUDIUM CANTI” zaprezentowa³ natomiast dwie suity muzyczne: „Kolêdy i pastora³ki” do s³ów i muzyki Janusza Króla oraz „Na Bo¿e Narodzenie” autorstwa Jana Czecha, na któr± z³o¿y³y siê ¶wi±teczne utwory z Mazowsza, Ma³opolski i Podhala.
 

Jak zwykle nie zawiod³a tego dnia szyd³owiecka publiczno¶æ, która na zakoñczenie koncertu wspólnie z artystami wykona³a jedn± z najpiêkniejszych polskich kolêd „W ¿³obie le¿y”.


Skip to content