14,15 grudnia, Zamek
Fotografujesz, filmujesz, recytujesz a mo¿e piszesz?. Chcesz dowiedzieæ siê jak zdobyæ stypendium na realizacjê swoich pasji?
„NIEZ£A SZTUKA czyli DOLINA KREATYWNA w Szyd³owcu”.


14 grudnia w Szyd³owieckim Centrum Kultury Zamek, w  Galeria ART Biblioteka, zaprezentowana zostanie wystawa  Doliny Kreatywnej „Skocz po stypendium”.
Obêdzie siê wernisa¿ wystawy po³±czony z promocj± programu Doliny Kreatywnej (rozdawane bêd± gad¿ety, ulotki, m³odzie¿ z grupy „M³odzi, piêkni, bez przysz³o¶ci?“ bêdziê informowa³a o ofercie Doliny Kreatywnej).

Ka¿dy, kto przyjdzie tego dnia do zamku, bêdzie móg³ sobie zrobiæ pami±tkowe zdjêcie, oraz zobaczyæ niezwyk³± mapê Szyd³owca, która powsta³a w czasie warsztatów plastycznych, zorganizowanych dla szyd³owieckiej m³odzie¿y.

Warsztaty plastyczne rozpoczn± siê 6 grudnia 2007r., poprzedzone bêd± akcj± promocyjn± w szko³ach. Podczas warsztatów m³odzie¿ bêdzie przygotowywa³a przestrzenn± mapê miasta, tworz±c miasto swoich marzeñ – przestrzeñ przyjazn± dla twórczych dzia³añ.

Wieczorem po wernisa¿u zagra Eksperymentalny Duet Gitarowy. Start, godz.17.30.

15 grudnia o godz. 17.30, zapraszamy do Zamku na pokaz filmów laureatów programu Dolina Kreatywna.
Pamiêtajcie, ¿e z Dolin± Kreatywn± mo¿ecie spokojnie kreowaæ!

WSTÊP WOLNY

www.dolinakreatywna.tvp.pl

Organizator:
Telewizja Polska S.A.

Partner projektu:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ê“

Osoba kontaktowa:
Inga Pytka – Sobutka
pyt.ka@interia.pl
tel.694144068

Realizatorzy: Grupa Fotograficzna „M³odzi, piekni i bez przysz³o¶ci?” KF „Jupiter`72” SCK-Zamek, przy wspó³pracy z TVP Program 2 i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ê”.
 
Dolina Kreatywna to projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. dla m³odych twórców w wieku 14-25 lat. Na laureatów ka¿dego konkursu organizowanego w ramach projektu czeka 15 tys.z³. Co miei±c og³aszany jest konkurs z kolejnej dziedziny sztuki: multimedia, literatura, fotografia,taniec, sztuki plastyczne, muzyka, film, teatr, animacja kultury. W programie „Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka” prezentowani s± laureaci kolejnych, cyklicznych konkursów tematycznych. Program emitowany jest raz w miesi±cu na antenie Programu 2 TVP.

 

Zdjêcia z warsztatów plastycznych

SimpleViewer requires Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •