Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

   

 

Miejska Orkiestra Dêta zosta³a za³o¿ona w 1910 przez radnych miejskich jako reprezentacyjny zespó³ Zwi±zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Od 1997 roku Orkiestra  dzia³a  w strukturze  organizacyjnej Szyd³owieckiego Centrum  Kultury  – Zamek.

Cz³onkami zespo³u s± w wiêkszo¶ci amatorzy – dzieci, m³odzie¿ i doro¶li, którzy swoj± przygodê z muzyk±  rozpoczynaj± w³a¶nie w orkiestrze od nauki gry na instrumentach. Obecne w Orkiestrze gra i uczy siê gry 40 osób.

Zespó³ jest laureatem licznych przegl±dów krajowych i zagranicznych. Na swoim koncie maj± tak¿e udzia³ w ustanowieniu rekordu Guinnessa na najwiêksz± orkiestrê stra¿ack±, która zagra³a w 1997 na Placu Pi³sudskiego w Warszawie.

Repertuar zespo³u to muzyka obejmuj±ca wiele stylów i nurtów muzycznych, pocz±wszy od tradycyjnych utworów marszowych, poprzez dzie³a muzyki klasycznej, a skoñczywszy na muzyce popowo – rockowej oraz standardach jazzowych.

MOD oferuje oprawê muzyczn± na wszelkie imprezy i uroczysto¶ci okoliczno¶ciowe: ¶luby, pogrzeby, do¿ynki, imprezy firmowe, festyny, koncerty, gale, jubileusze, pikniki, imprezy sportowe, dni miast, dni gmin, dni powiatu, imprezy promocyjne, uroczyste otwarcia, targi, premiery, konferencje, kongresy, uroczysto¶ci ko¶cielne, uroczysto¶ci stra¿y po¿arnej oraz wiele innych. 

 

Instruktorami Orkiestry s± Kapelmistrz – Henryk Kapturski, Marian Nowak i Tomasz Gil.

 

Zajêcia odbywaj± siê w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, ul. Kolejowa 9b :

poniedzia³ek i ¶roda w godz. 16.30 – 18.00 – nauka gry na instrumentach

wtorek i czwartek w godz. 17.00 – 19.00 – próby orkiestry

HISTORIA MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 

JUBILEUSZ 100 LECIA ORKIESTRY DĘTEJ

 
Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296