13 grudnia br. mija 33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. By³ to czas szczególny, w którym wydawa³o siê, ¿e szanse na zmiany s± niewielkie, albo ¿adne. Trudne lata, które nast±pi³y potem pokaza³y jednak, ¿e ludzie nie utracili nadziei na lepsze ¿ycie, o które w Sierpniu ’80 r. upomnia³a siê „Solidarno¶æ”. 
W czwartek 12 grudnia o godz. – w przeddzieñ oficjalnych obchodów rocznicy Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza do Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego  na otwarcie wystawy zatytu³owanej „BANKNOTY SOLIDARNO¦CIOWE”.
W latach 80. XX wieku opozycja antykomunistyczna w Polsce drukowa³a ró¿nego rodzaju cegie³ki propagandowe. Pieni±dze ze sprzeda¿y tych cegie³ek by³y przeznaczane na dzia³alno¶æ opozycyjn± oraz na pomoc rodzinom osób represjonowanym i internowanym.
Czê¶æ tych cegie³ek ze wzglêdu na to, ¿e wygl±dem przypomina pieni±dz papierowy jest potocznie nazywana banknotami. Kilkadziesi±t takich cegie³ek banknotopodobnych zaprezentowanych bêdzie  na wystawie. Poza tym obejrzeæ bêdzie mo¿na   banknoty obiegowe z tamtych czasów z ró¿nego rodzaju napisami i nadrukami propagandowymi. Wydawnictwa te w tamtym okresie pe³ni³y bardzo wa¿n± rolê. By³y symbolem walki z komunizmem, wzbudza³y nadziejê na odzyskanie niepodleg³o¶ci oraz podnosi³y spo³eczeñstwo na duchu. Eksponaty prezentowane na wystawie pochodz± z kolekcji Przemys³awa Ziemby prezesa Oddzia³u Radomskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność