Biblioteka to nie tylko miejsce w którym wypo¿ycza siê ksi±¿ki. Dzi¶
Biblioteka to Centrum, dzia³aj±ce na wielu p³aszczyznach: od nauki jêzyków
obcych, poprzez zajêcia dla seniorów, maluchów po poszukiwania pracy.
Nasza Biblioteka od stycznia ubieg³ego roku uczestniczy w programie
„Rozpracuj to z bibliotek±” Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci. W
ramach tego programu realizujemy projekt aktywizacji kobiet „Z rêkodzie³em
w nowoczesny rynek  pracy”.
17 marca 2014 r. o godz. 16:30 w Regionalnym Centrum
Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek odby³o siê otwarcie wystawy prac
uczestniczek warsztatów decoupage pn. „Z rêkodzie³em w nowoczesny rynek
pracy”. 12 nieaktywnych zawodowo Pañ, przez 3 dni uczy³o siê sztuki
ozdabiania przedmiotów metod± serwetkow±. Trenerem warsztatów by³a Alina
Czy¿ – wszechstronnie uzdolniona artysta-plastyk. Pani Alina prowadzi
Pracowniê Rêkodzie³a Artystycznego. Oprócz decoupage’u zajmuje sie tak¿e
malowaniem na szkle, renowacj± mebli i starych przedmiotów, tworzeniem
makram, witra¿y, haftów, patchworków, wycinanek, bi¿uterii.
Warsztaty okaza³y siê strza³em w dziesi±tkê. Panie z zapa³em i entuzjazmem
uczestniczy³y w zajêciach, odkrywaj±c w sobie zdolno¶ci o jakie same
siebie nie podejrzewa³y! Wystawa prac by³a uwieñczeniem ich zdolno¶ci i
starañ.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność