Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 

 

 MUZYCZNA „SCENA ZAMEK DLA KA¯DEGO”

W sobotê – 21 pa¼dziernika, o godz. 17.00, Szyd³owieckie Centrum Kultury– Zamek zaprasza na pi±t± ods³onê projektu SCENA ZAMEK DLA KA¯DEGO.

Za³o¿eniem… Continue reading

 

 

Muzyczne po¿egnanie lata

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na koncert pt. „I¦Æ W STRONÊ S£OÑCA” – muzyczne po¿egnanie lata z udzia³em zespo³u SYNKOPY oraz par tanecznych z… Continue reading

 

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejn± projekcjê filmow± w ramach ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tym razem w niedzielê 27 sierpnia o godz. 20.15 zapraszamy najm³odszych mieszkañców naszego miasta… Continue reading

 

 W niedzielê, 13 sierpnia Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza do ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO na projekcjê amerykañskiej komedii pt. „CO TY WIESZ O SWOIM DZIADKU?”

Opowie¶æ o szalonej… Continue reading

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296

Copyright © 2018. All Rights Reserved.