Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 

 

Muzyczne po¿egnanie lata

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na koncert pt. „I¦Æ W STRONÊ S£OÑCA” – muzyczne po¿egnanie lata z udzia³em zespo³u SYNKOPY oraz par tanecznych z… Continue reading

 

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejn± projekcjê filmow± w ramach ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tym razem w niedzielê 27 sierpnia o godz. 20.15 zapraszamy najm³odszych mieszkañców naszego miasta… Continue reading

 

 W niedzielê, 13 sierpnia Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza do ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO na projekcjê amerykañskiej komedii pt. „CO TY WIESZ O SWOIM DZIADKU?”

Opowie¶æ o szalonej… Continue reading

 „IMPRESJE SZYD£OWIECKIE” – malarstwo Henryka Sarny.

W niedzielê 30 lipca Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Henryka Sarny pt. „IMPRESJE SZYD£OWIECKIE”.    

Henryk Sarna urodzi³ siê 19 stycznia w 1933 roku w Radomiu. Pan Henryk po ojcu – malarzu amatorze, odziedziczy³ pracowito¶æ oraz ulubienie obserwacji natury, zjawisk przyrody, jej zmienno¶ci. W 1955 roku Henryk Sarna ukoñczy³ Wydzia³ Budowlany Pañstwowej Szko³y Technicznej w Radomiu. Tam za spraw± Eugeniusza Smodowicza zapozna³ siê z g³ównymi zasadami rysunku odrêcznego, geometrii wykre¶lnej i architektury. Swoj± trzyletni± edukacjê artystyczn± rozpocz±³ w 1957 roku w Ognisku Plastycznym w Radomiu pod opiek± Wac³awa Dobrowolskiego i Lucjana Lejmana – artystów radomskich, którzy odkryli przed nim tajemnice malarstwa i rysunku artystycznego, i pod okiem których doskonali³ swoje umiejêtno¶ci warsztatowe. Kolejne lata, to samodzielne poszukiwania w³asnego stylu.

     Akwarela zosta³a ulubion± technik± Henryka Sarny, ale artysta równie sprawnie pos³uguje siê gwaszem, temper±, farbami olejnymi czy pastelami. Henryk Sarna zawsze pracuje w plenerze. Jego dzie³a s± pe³ne ¶wiat³a, czêsto tworzone o ró¿nych porach dnia s± potwierdzeniem wra¿liwej obserwacji natury. Odczuwanie koloru to jest sprawa indywidualna – podkre¶la. ¦wiat pana Henryka jest nasycony barwami, pogodny.

     

Wystawê mo¿na zwiedzaæ do w sali Ekspozycja ART 2, (skrzyd³o zachodnie Zamku, II piêtro) od poniedzia³ku do pi±tku w godz. 9.00 – 20.00. 

 

Continue reading

historia szydłowca

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296

Copyright © 2018. All Rights Reserved.