Partnerstwo Lokalne „Lejdis” w ramach udzia³u Regionalnego Centrum
Biblioteczno – Multimedialnego w projekcie „RozPracuj to z bibliotek±”
Polsko – Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci.
24.10.2013  o godz. 16.00 w Regionalnym Centrum Biblioteczno –
Multimedialnym  ju¿ po raz trzeci  odby³o siê spotkanie aktywnych kobiet.
Has³o „ Razem mo¿emy wiêcej” zaowocowa³o!
Tym razem grono Lejdis powiêkszy³o siê, dziêki Paniom  zaproszonym przez
Liderki Partnerstwa. Zapa³ do dzia³ania towarzyszy³ wszystkim przez ca³e
spotkanie. Wiod±cym pomys³em okaza³ siê Bo¿onarodzeniowy Kiermasz w
Regionalnym Centrum Biblioteczno- Multimedialnym. Wstêpnie dat±
zorganizowania kiermaszu bêdzie 1 grudnia (niedziela) godz.15.00.
Pomys³ów na ¶wi±teczne prezenty i inne wyroby by³o kilkana¶cie m. in.:
-Rêcznie robiona bi¿uteria
-¦wi±teczne wypieki, ciasteczka, uszka i pierogi wigilijne
-Kartki ¶wi±teczne i okoliczno¶ciowe
-Ozdoby choinkowe z ró¿nych materia³ów
-Damskie torebki z filcu, ozdoby z papieru
-Obrusy, serwety i serwetki – haft Richelieu
-Ig³± malowane –obrazy, obrazki,
-Firanki szyde³kowe
-Torebki na prezenty
-Woreczki na zio³a i inne akcesoria
By³o bardzo pomys³owo i rozwojowo, nie zabrak³o tak¿e pomys³ów na nastêpne
dzia³ania.
Spotykamy siê  we wtorki. Nastêpne spotkanie ju¿ 29.10 (wtorek)  o godz.
16.30 w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym  SCKiS-Zamek.
Masz zapa³ do dzia³ania? Nie wykorzystujesz w pe³ni swoich talentów,
mo¿liwo¶ci? Chcesz podzieliæ siê swoimi pomys³ami z innymi  lub spêdziæ
inaczej wolny czas w naszym gronie? Przyjd¼ do nas – RCB-M ul. Kolejowa 9
b. Zapraszamy w ka¿dy wtorek o 16:30


tekst Bogumi³a Podsiêbierska, fotografie Monika Paw³owska-Szymkiewicz

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność