W ca³ym 2014 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne odwiedzi³o 15840 osób w tym 8172 to u¿ytkownicy biblioteki. Zarejestrowa³o siê 1430 czytelników aktywnie wypo¿yczaj±cych ksi±¿ki. Wypo¿yczono w sumie 22167 woluminów, a ksiêgozbiór wzbogaci³ siê o 715 pozycji ksi±¿kowych pochodz±cych z zakupów oraz z darów czytelników.
Nasza pracownia multimedialna zosta³a unowocze¶niona. W ofercie dla czytelników mamy telewizor 55”i 32”, 11 pod³±czonych do Internetu komputerów, w tym 9 najnowocze¶niejszych jednostek z dotykowym ekranem, wbudowan± kamer± oraz systemem Windows 8.1. Ka¿de stanowisko wyposa¿one jest w s³uchawki z mikrofonem. 4 stanowiska s± przystosowane dla osób niepe³nosprawnych – klawiatura z du¿±, ¿ó³t± czcionk± oraz mysz – pi³ka (trackball du¿ych rozmiarów) dla osób maj±cych trudno¶ci z obs³ug± zwyk³ej myszy. Trwaj± równie¿ prace nad udostêpnieniem us³ugi Hotspot, czyli otwartego punkt dostêpu, umo¿liwiaj±cego po³±czenie z Internetem, za pomoc± sieci bezprzewodowej.
Pracownia multimedialna wykorzystywana jest do ró¿nego rodzaju szkoleñ. 2 razy w tygodniu odbywaj± siê zajêcia z informatyki dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2014 roku oferowali¶my tak¿e kursy: z podstawowej obs³ugi komputera oraz e-learningowy jêzyka angielskiego dla doros³ych „Angielski123”. W bie¿±cym roku dzieci w wieku wczesnoszkolnym mog± skorzystaæ z e-learningowego kursu jêzyka angielskiego – „Funenglish”.
Jeste¶my w trakcie komputeryzacji biblioteki. Prawie 80% ksiêgozbioru zosta³o ju¿ wprowadzone do systemu MAK. W ci±gu najbli¿szych miesiêcy zamierzamy przej¶æ na system biblioteczny MATEUSZ. Wi±¿e siê to z przekonwertowaniem dotychczas wprowadzonych woluminów oraz okodowaniem ca³ego ksiêgozbioru (36624 wol.). System MATEUSZ daje czytelnikom tak¿e mo¿liwo¶æ zdalnej rezerwacji ksi±¿ek oraz podgl±du ksiêgozbioru. Mamy nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce, dziêki elektronicznemu wypo¿yczaniu, zmniejsz± siê kolejki do lady bibliotecznej.
Oprócz komputeryzacji Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne podjê³o wspó³pracê z Miejsk± Bibliotek± im. J. i A. Za³uskich w Radomiu celem zdigitalizowania najcenniejszych woluminów. Na dzieñ dzisiejszy 46 pozycji z naszego ksiêgozbioru dostêpnych jest na stronie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej (http://bc.mbpradom.pl/). A to jeszcze nie koniec.
W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek w ka¿dy wtorek spotykaj± siê Szyd³owieckie Pasjonatki, które dziel± siê swoimi pasjami i talentami rêkodzielniczymi. Swoje miejsce ma tu tak¿e Miejska Orkiestra Dêta, która spotyka siê 4 razy w tygodniu oraz Klub Seniora. W poniedzia³ki i ¶rody dzia³a Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny ds. przemocy, wspó³uzale¿nienia i kryzysu. W RCB-M dzia³a Biblioteczna Akademia Malucha, która oferuje zajêcia edukacyjne, plastyczne, rytmiczne dla maluchów oraz g³o¶ne czytanie przez znane i lubiane osoby z Szyd³owca.
Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne w ramach dzia³añ Szyd³owieckiego Centrum Kultury i Sportu-Zamek organizuje ferie zimowe i wakacyjne pikniki dla dzieci. Od 2 lat jest równie¿ siedzib± sztabu WO¦P. W 2014 roku Biblioteka z³o¿y³a 4 wnioski o dofinansowanie w konkursach organizowanych przez m.in. Fundacjê BGK, Polsk± Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y, Fundacjê Rozwoju Dzieci im. Komeñskiego. Otrzyma³a 1 grant z Polsko Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci z którego zorganizowano cykl dzia³añ pn. „Z rêkodzie³em w nowoczesny rynek pracy”.
Mamy nadziejê, ¿e oferta jak± posiada Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCKiS-Zamek spe³ni oczekiwania mieszkañców Szyd³owca i przyci±gnie równie du¿± ilo¶æ u¿ytkowników w 2015 roku. Zapraszamy do odwiedzenia RCB-M oraz czytania aktualno¶ci na

www.facebook.com/Regionalne.Centrum.Biblioteczno.Multimedialne 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •