Historia jednego cz³owieka jest histori± ca³ej ludzko¶ci” napisa³  Paulo Coelho w utworze „Demon i panna Prym” i trzeba mu przyznaæ racjê, bo przecie¿ spo³eczeñstwo sk³ada siê z poszczególnych jednostek, których losy tworz± historiê danej miejscowo¶ci, kraju, a nawet ludzko¶ci.

 

            W 2012 r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szyd³owca wspólnie z Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek og³osi³y konkurs „To nasze ¿ycie..”. Patronat honorowy nad konkursem obj±³ Burmistrz Szyd³owca Andrzej Jarzyñski.

Wp³ynê³o 55 prac, których autorzy pisz± o swoim ¿yciu, o ¿yciu rodziny i bliskich im osób na przestrzeni wielu lat lub w jakim¶ wa¿nym dla nich czy dla kraju momencie historycznym. Niektórzy w swoich pracach przedstawiaj± sylwetki postaci zas³u¿onych dla lokalnego spo³eczeñstwa i dla Polski. Dziêki tym pracom ich autorzy (¿yj±cy i ju¿ nie¿yj±cy) stworzyli obraz miasta i jego spo³eczno¶ci pocz±wszy od pocz±tków XIX wieku a¿ do czasów nam wspó³czesnych.

            Zg³oszone do konkursu prace oceni³a niezale¿na komisja powo³ana przez organizatorów w sk³adzie:  Agnieszka Chalastra   przewodnicz±ca, Katarzyna Szeloch – Su³ecka, Ma³gorzata Piwowarczyk oraz  Dorota Sikorska przyznaj±c 7 nagród oraz 8 wyró¿nieñ

            Uczestnicy konkursu reprezentuj± ró¿ne grupy wiekowe i ró¿ne zawody, ró¿ny poziom wykszta³cenia. Najstarsi maj± powy¿ej 80 lat, najm³odsi kilkana¶cie. S± w¶ród nich ludzie z wykszta³ceniem podstawowym, ¶rednim i wy¿szym; pracownicy fizyczni, rzemie¶lnicy, urzêdnicy, nauczyciele, uczniowie.  Wspomnienia nades³ane na konkurs, nawet te, które nap³ynê³y ju¿ po terminie przyjmowania prac, maj± warto¶æ dokumentu. Ukazuj± Szyd³owiec na przestrzeni kilkudziesiêciu lat. Tworz± barwny, interesuj±cy obraz miasta i jego mieszkañców. Do³±czone do tekstu zdjêcia dokumentuj± opisywane wydarzenia Wspomnienia mieszkañców Szyd³owca to niezwyk³a kronika miasta i okolic, historia, która ma nie tylko warto¶æ poznawcz±, ale równie¿ kszta³c±c±. Ju¿ w staro¿ytno¶ci uwa¿ano, ¿e historia jest nauczycielk± ¿ycia. Tego samego zdania by³ Karol Modzelewski, który napisa³, ¿e: „Ka¿dy sposób my¶lenia o przesz³o¶ci wi±¿e siê z jakim¶ sposobem warto¶ciowania i rozumienia wspó³czesnego ¶wiata”. Bezcenna jest wiedza o dawnym Szyd³owcu, o historii miasta, wiedza o tych, którzy tu niegdy¶ ¿yli, pracowali, walczyli i budowali przysz³o¶æ dla dzieci, wnuków – jednym s³owem dla przysz³ych pokoleñ. Osi±gniêcia i sukcesy mog± siê staæ wzorem postêpowania, a pope³niane przez nich b³êdy stanowiæ przestrogê dla wspó³czesnych pokoleñ.

            31 stycznia br. o godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szyd³owca zapraszaj± do Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego spotkanie podsumowuj±ce Konkurs Literacki „TO NASZE ¯YCIE…” w trakcie którego zostan± og³oszone wyniki.

 

 

 
Skip to content