W sobotê 1 kwietnia do sali kameralnej szyd³owieckiego zamku m³odzi aktorzy i muzycy z Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwi³³a” zaprosili na recital Aleksandry Michalskiej zatytu³owany „… I nie sta³o siê nic”. W programie wyst±pili równie¿ go¶cie Oli a mianowicie: Aleksandra Brze¼niak, która reprezentowa³a jak zawsze znakomicie poezjê ¶piewan±, Kajetan Górlicki za¶piewa³ w duecie z g³ówn± bohaterka wieczoru , podobnie Marek Michalski a Wojtek Urbaniak zagra³ swoj± kompozycjê i powiedzia³ wiersz nawi±zuj±cy do poezji ¿ydowskiej. Zagrali Martyna Kaczmarczyk na pianinie, Laura ¦liwa na saksofonie i Zuzanna Gadowska na skrzypcach. Repertuar recitalu by³ zró¿nicowany, by³a poezja ¶piewana, piosenka z repertuaru Boba Dylana, który w³a¶nie odbiera³ nagrodê Nobla. Ola za¶piewa³a te¿ piosenkê „Tak malowa³ pan Chagall” do której s³owa pisa³ Wojciech M³ynarski a muzykê Leopold Koz³owski, by³ to uk³on w stronê zmar³ego niedawno znakomitego poety, tek¶ciarza i piosenkarza. Re¿yserem ca³o¶ci by³a S³awa Lorenc Hanusz. Koncert siê podoba³, sala by³a pe³na a w widzach pozosta³ niedosyt i to jest najwa¿niejsze.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •