Dominika Orman – studentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,wokalistka. Od najmłodszych lat czynnie dzia³a w Szyd³owieckim Centrum Kultury i Sportu -Zamek. Swoj± przygodê ze ¶piewaniem zaczê³a ju¿ w podstawówce na szkolnym konkursie,który wygra³a, wyst±piwszy z piosenk± „Joszko Broda” Anny Marii Jopek. Jest laureatk± licznych konkursów piosenki oraz konkursów recytatorskich w kategorii „poezja ¶piewana”. Nie obca jest jej  piosenka poetycka czy aktorska. Otar³a siê równie¿ o utwory muzyki ¿ydowskiej, które prezentowa³a na  Dniach Kultury ¯ydowskiej MAZEL TOW organizowanych od 2006 r. w Szyd³owcu. Gatunkiem, w którym czuje siê najlepiej jest niew±tpliwie poezja ¶piewana i to w³a¶nie tego typu utwory dominuj± w jej repertuarze. Jej zainteresowania muzyczne s± jednak znacznie wiêksze i w przysz³o¶ci chcia³aby poeksperymentowaæ z innymi gatunkami muzycznymi. Do swoich inspiracji zalicza m.in. Magdê Umer czy Meredith Monk.

Recital jest niejako podsumowaniem dotychczasowej dzia³alno¶ci Dominiki.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •