uniwersytet 3 wieku

REGULAMIN

SZYDŁOWIECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek

Organizatorem Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Patronat nad działalnością Uniwersytetem sprawuje Burmistrz Szydłowca.

Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno – kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, adresowany do ludzi, którzy nie pracując ju¿ zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.

W ramach uniwersyteckich spotkań organizowane będą wykłady z różnych dziedzin nauki, zajęcia fakultatywne, oraz inne działania kulturalne i edukacyjne.

Finanse, baza lokalowa, obsługa Uniwersytetu.

Organizator Uniwersytetu – Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zapewni:

 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 • obsługę merytoryczną,
 • techniczną i finansowo-księgową.

Środki finansowe na działalność Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pochodzić będą z:

 • opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego,
 • opłat za zajęcia fakultatywne,
 • środków własnych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek,
 • środków zewnętrznych pozyskanych na działalność Uniwersytetu.

Wysokość czesnego ustalana będzie na dany semestr przez Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek

Harmonogram i tematyka wykładów podawane będą do wiadomości z min. miesięcznym wyprzedzeniem. Zajęcia fakultatywne organizowane będą stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania i możliwości Organizatora.

Prawa i obowiązki Słuchacza.

Słuchacze Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do:

 • uczestnictwa we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu,
 • inicjowania nowych form działań Uniwersytetu.

Słuchacze zobowiązani są do:

 • stosowania siê do Regulaminu,
 • terminowego opłacania czesnego (w ciagu miesiąca od rozpoczęcia kolejnych semestrów) oraz terminowego dokonywania opłat za fakultety.

Zaleganie z opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie semestru SCK-Zamek nie zwraca czesnego.

Warunkiem uruchomienia poszczególnych zajęć fakultatywnych jest zdeklarowanie, określonej przez prowadzącego, wymaganej grupy Słuchaczy.

Słuchacz otrzymuje Kartę Słuchacza oraz dyplom ukończenia Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w danym semestrze roku akademickiego.

Rada Słuchaczy jako organ doradczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

W skład Rady Słuchaczy wchodzą 3 osoby wybrane spośród Słuchaczy na zebraniu ogólnym.

Rada Słuchaczy wybiera spośród siebie przewodniczącego i w miarę potrzeb: sekretarza i skarbnika.

Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok akademicki.

Zadaniem Rady Słuchaczy jest współpraca z instruktorem SCK-Zamek w zakresie organizacji i planowania działań Uniwersytetu, doborze wykładowców, fakultetów na dany semestr, rok akademicki, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność Uniwersytetu itp.

Zmiany treści Regulaminu dokonuje Organizator Uniwersytetu.

.

Regulamin Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zatwierdzony przez Dyrektora

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek

Małgorzatę Bernatek

dnia 1 października 2010 roku

Nadchodzące Wydarzenia
Sie
19
nie
20:30 BFG: Bardzo Fajny Gigant – Zamko...
BFG: Bardzo Fajny Gigant – Zamko...
Sie 19@20:30 – 22:30
BFG: Bardzo Fajny Gigant - Zamkowe Kino Letnie
Burmistrz Szydłowca i Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zapraszają najmłodszych widzów, na ostatnią w tym roku projekcję filmową w ramach ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Na dziedzińcu zamkowym zrobi się naprawdę magicznie za sprawą filmu fantasy pt.[...]
SCK – Zamek Fan Page
Archiwa