SZYDŁOWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
działający w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek
zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2016/2017

Inauguracja zajęć 29 września 2016 r.
Zamek /I piętro/ godz. 17.00

 

Program edukacyjno–kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury  – Zamek, funkcjonujący od 2010 roku. Adresowany jest do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.
 S³uchacze uczestniczą w wykładach oraz w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin, organizowane s± wyjazdy do teatrów, muzeów, wycieczki krajoznawcze i ogniska.
Rekrutacja prowadzona bêdzie do dnia 26 września 2016 roku.  Informacje, zapisy :  numer  telefonu 661 279 945, 

p. Ilona Jaworska,  e-mail: sekretariat@sckzamek.pl 

 

20 października 2016 r. /czwartek/ godz. 17.00
Wykład Kamila Szpunara pt. „ Historia powiatu szydłowieckiego od czasów najdawniejszych do koñca XVIII wieku”
3 listopada 2016 r. /czwartek/ godz. 17.00
Wykład Łukasza Jakubowskiego pt. „Regeneracja organizmu poprzez masaż”
17 listopada 2016 r. /sobota/ godz. 17.00
Wykład Krzysztofa Figarskiego pt. „Prawo konsumenta”
1 grudnia 2016 r. /czwartek/ godz. 17.00
Wykład Piotra Kutkowskiego pt. „Podróże z Piotrem”
15 grudnia 2016 r. /czwartek/ godz. 17.00
Spotkanie op³atkowe
12 stycznia 2017 r. /czwartek/ godz. 17.00
Wyk³ad Beaty Soko³owskiej pt. „Dieta 3W”

 

 

 

16 marca, Zamek/I piêtro/ godz. 17.00

 

 

 

Wyk³ad historyka Kamila Szpunara pt. „Szyd³owieckie rzemios³o”
 
23 marca 2017 */czwartek/ godz. 17:00 – *„Podstawy prawne pierwszej 
pomocy”*- wyk³ad m³. ogn. Grzegorz Winiarczyk
 
30 marca 2017 /czwartek/ godz. 17:00 – „/Zapomniane Damy polskiej 
piosenki/ – /Violetta Villas”/ – Wyk³ad S³awomir Drygalski
 
20 kwietnia 2017 /czwartek/ godz. 17:00 – „/Tradycja i nowoczesno¶æ w 
malarstwie wspó³czesnym,/
/czyli tajemnica w±sów Mony Lisy”/ – Wyk³ad Marta £abêcka
 
27 kwietnia 2017 /czwartek/ godz. 18:00 – „/*Podró¿e z Piotrem”/ – 
Wyk³ad Piotr Kutkowski
 
11 maja 2017 /czwartek/ godz. 17:00 – „/Homeopatia czy mo¿na siê tym 
leczyæ?”/ – Wyk³ad Beaty Soko³owskiej
 
25 maja 2017/czwartek/ godz. 17:00 – „/Rola seniorów w wychowaniu 
dzieci i m³odzie¿y” / Wyk³ad Jaros³awa Soko³owskiego
 
8 czerwca 2017 /czwartek/ godz. 17:00 – /Zakoñczenie roku 
akademickiego/
 
 
 
 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność