Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza m³odzie¿ i doros³ych  na warsztaty taneczne –
SALSA I BACHATA.
 
Zajêcia prowadzi MAREK SEWERYN – tancerz miêdzynarodowej klasy „S” w Salsie w parach,
finalista Mistrzostw Polski w Bachacie oraz  tancerz formacji Latin Show – mistrzów ¶wiata 2012 r. 
 
   
 
Udzia³ w warsztatach jest odp³atny – 10 z³ od osoby za godzinê.
Zajêcia odbywaj± siê w ka¿dy pi±tek o godz. 18.30 w Sali baletowej – II piêtro. Warsztaty obejmuj± ³±cznie 15 godzin z instruktorem /1,5 godz. tygodniowo/.
 
Skip to content