MUZYCZNA „SCENA ZAMEK DLA KA¯DEGO”

W sobotê – 21 pa¼dziernika, o godz. 17.00, Szyd³owieckie Centrum Kultury– Zamek zaprasza na pi±t± ods³onê projektu SCENA ZAMEK DLA KA¯DEGO.

Za³o¿eniem tego dzia³ania jest stworzenie mo¿liwo¶ci prezentacji scenicznej m³odym, uzdolnionym mieszkañcom Powiatu Szyd³owieckiego.

Poprzednie edycje SCENY ZAMEK spotka³y siê z ¿yczliwym przyjêciem zarówno uczestników jak i publiczno¶ci. Postanowili¶my wiêc po raz kolejny zaprosiæ do Zamku wszystkich chêtnych do podzielenia siê swoim talentem i umiejêtno¶ciami. Tego dnia zamkowa scena kameraln± s³u¿yæ bêdzie ka¿demu, niewa¿ne czy kto¶ gra czy ¶piewa, wystêpuje solo czy w duecie, w zespole czy w orkiestrze. Tego dnia ka¿dy mo¿e zg³osiæ i pokazaæ publiczno¶ci to co go krêci, niezale¿nie od p³ci, wieku czy te¿ poziomu umiejêtno¶ci.

Organizatorzy ze swojej strony postaraj± siê zapewniæ mi³± i przyjazn± atmosferê, nie krytykowaæ, nie oceniaæ za to wesprzeæ dobrym s³owem i pomoc± organizacyjn±. Postaraj± siê równie¿ doradziæ, podpowiedzieæ i podtrzymaæ na duchu.

Bior±c pod uwagê ogromn± popularno¶æ jak± cieszy siê ta impreza w¶ród wykonawców informujemy ¿e w przypadku du¿ej ilo¶ci zg³oszeñ ( powy¿ej 20 – tu ) prezentacje na tegorocznej edycji SCENY ZAMEK odbêd± siê w dwóch terminach : 21.10 – pierwszy i 28 pa¼dziernika – drugi. O dacie prezentacji poszczególnych uczestników zadecyduje losowanie.

Na zg³oszenia czekamy do poniedzia³ku 16.10.2017 r. Regulamin i karta zg³oszenia dostêpne s± na stronie SCK – Zamek: www.sckzamek.pl.

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
 1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

  Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

  Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM