9 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/, godz. 17.00, Regionalne Centrum
Biblioteczno – Multimedialne

 

Szyd³owieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wyk³ad dr hab. Moniki Malinowskiej
pt. „„ Kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce”
  23 pa¼dziernika 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00, Regionalne Centrum
Biblioteczno-Multimedialne
6 listopada 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Regionalne Centrum
Biblioteczno- Multimedialne
Wyk³ad Beaty Soko³owskiej pt. „Krew nasza wizytówka” 
 20 listopada 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury
i Sportu – Zamek  I piêtro

 

 4 grudnia 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury i
Sportu – Zamek I p.
Wyk³ad Przemys³awa Dudy Strefa JP2 pt.” Papie¿ – G³owa Ko¶cio³a, czy
medialny celebryta? „
 18 grudnia 2014 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury i
Sportu – Zamek I piêtro
Wyk³ad dr Barbara Parka pt. „Wp³yw ¶rodowiska na zdrowie cz³owieka” 
15 stycznia 2015 r. /czwartek/ godz. 17.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury i
Sportu – Zamek I piêtro
Zakoñczenie Semestru I Roku Akademickiego 2014/2015
Wyk³ad Moniki Sadury pt. „Zamek Szyd³owieckich i Radziwi³³ów”
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •