Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 
 
 Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek serdecznie zaprasza w sobotê 14.10.2017 o godzinie 18:00 na spektakl autorstwa Williama Gibsona pt. „DWOJE NA HU¦TAWCE” w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwi³³a”.W rolach g³ównych wyst±pi± Kajetan Górlicki jako Jerry Ryan oraz Wiktoria Koniarczyk jako Gizela Mosca. Re¿yserem spektaklu jest S³awa Lorenc – Hanusz.
Jerry przybywa do Nowego Jorku, by zapomnieæ o rozpadaj±cym siê ma³¿eñstwie i na nowo u³o¿yæ sobie ¿ycie. Na przyjêciu u znajomego poznaje Gizelê. Dwoje ¿yciowych rozbitków zaczyna okazywaæ sobie coraz intensywniejsze zainteresowanie, by z jednej strony (Jerry) uciec przed samotno¶ci±, a z drugiej (Gizela) ulec mi³o¶ci. 
Premiera „DWOJE NA HU¦TAWCE” odby³a siê 03.06.2015 r., g³ówne role zagrali wtedy – Wiktoria Koniarczyk oraz Damian Zió³kowski. Spektakl otrzyma³ nagrodê g³ówn± XX Zamkowych Spotkaniach Teatralnych o laur Z³otego Gargulca – ogólnopolskim przegl±dzie teatrów amatorskich. Po ponad 2 latach, w zmienionej obsadzie sztuka zosta³a zg³oszona do V edycji Festiwalu Amatorskich Teatrów M³odzie¿owych – „AMERICAN DREAM”. Nagrod± g³ówn± Festiwalu jest wystawienie spektaklu na scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz warsztaty teatralne zorganizowane przez Teatr.

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296