Dnia 17 wrze¶nia w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym odby³o
siê I spotkanie partnerskie. Celem spotkania by³o zainicjowanie
partnerstwa na rzecz aktywizacji kobiet. Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele lokalnych instytucji:
Urzêdu Miasta, Miejskiego O¶rodka Pomocy Spo³ecznej, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Lokalnej Grupy Dzia³ania „Na Piaskowcu”, Towarzystwa
Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”, przyjaciele i pracownicy biblioteki
oraz przedstawicielka Centrum Wspierania Aktywno¶ci Lokalnej „CAL”.
W¶ród zaproszonych go¶ci wywi±za³a siê dyskusja na temat sytuacji kobiet w
naszym regionie, w wyniku której narodzi³o siê wiele pomys³ów jak wspieraæ
aktywizacjê kobiet, m.in.:

 – wzmacnianie kompetencji
 – praca z liderami
 – szukanie nowych talentów
 – zak³adanie spó³dzielni socjalnych
 – warsztaty
 – nabywanie nowych umiejêtno¶ci
 – dotarcie do rzeczywistych potrzeb kobiet i ich mo¿liwo¶ci

Pierwsze spotkanie partnerskie by³o bardzo owocne, dosz³y¶my do wspólnego
wniosku, ¿e razem mo¿emy wiêcej!

Nastepne spotkanie ju¿ 10 pa¼dziernika.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •