Szczegó³owe informacje, tel. 048 617 10 29, 617 02 96.
 
 

 Andrzej Korycki – autor i kompozytor ,którego twórczo¶æ zdecydowanie nie pozostaje obojêtna nikomu, kto choæ raz mia³ mo¿liwo¶æ uczestnictwa w jego koncertach. Szerszej publiczno¶ci znany jako wykonawca piosenki ¿eglarskiej. Swoim g³osem wype³nia sale od najmniejszych zakamarków polskich miasteczek, poprzez sceny festiwalowe, a¿ po odleg³e USA.
Dominika ¯ukowska – jeden z najbardziej niesamowitych i zniewalaj±cych g³osów na polskiej scenie muzycznej. Od kilku lat wspólnie z Andrzejem Koryckim koncertuje w Polsce i na ca³ym ¶wiecie.
Delikatny g³os wokalistki w po³±czeniu z charakterystycznym, rozpoznawalnym wszêdzie ¶piewem Andrzeja tworz± niepowtarzalny klimat. Radosny, a zarazem melancholijny, przy którym mo¿na ¶mia³o oddaæ siê marzeniom i wspomnieniom.

http://www.sckzamek.pl/albumy/koncert_sylwestrowy_2009/viewer.swf

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •