31 grudnia 2009 r., godz. 22.30 – sala kominkowa 

 
KONCERT   sylwestrowy

“TAÑCE NIEOCZYWISTE”
w wykonaniu  “TRIA TAKLAMAKAN”

Na program koncertu sk³adaj± siê utwory, które powsta³y podczas spotkañ muzyki klasycznej z muzyk± taneczn±. Jest to repertuar, który trafia w ró¿ne gusta muzyczne. Znane i lubiane utwory w tym tanga, walce, muzyka klezmerska i czardasze w kipi±cym pozytywn± energi±, wirtuozowskim wykonaniu .TRIO TAKLAMAKAN – ³agodne d¼wiêki, ostra muzyka – istnieje od czerwca 1998 r. Mimo „klasycznego” wykszta³cenia i sk³adu, nie jest zespo³em klasycznym. Bliski mu jest folkowy rodzaj ekspresji, ale Trio nie jest kapel± folkow±. To co gra mo¿na okre¶liæ mianem: „folkowy nurt muzyki klasycznej”.W¶ród ich muzycznych fascynacji znajduj± siê szalone oberki i melancholijne kujawiaki, ogniste czardasze i „po³amane” rytmicznie tañce ba³kañskie, ¿ywio³owe (a niekiedy nostalgiczne) melodie klezmerskie oraz zadziorne tanga – nie tylko argentyñskie. Szczególn± estym± darz± twórczo¶æ Astora Piazzolli.

Zespó³ tworz±:

Jan Romanowski – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest laureatem wielu konkursów. By³ tak¿e wielokrotnym stypendyst± Fundacji Sztuki Dziecka. Sw± grê skrzypcow± doskonali³, bior±c udzia³   w Europejskiej Letniej Akademii Fundacji P. Hindemith’a w Blonay (Szwajcaria) w 1996 r. oraz w Letniej Akademii Muzycznej w ¯aganiu (1994, 1996, 1997). Na jego dorobek artystyczny sk³adaj± siê liczne recitale i koncerty m.in. z Pañstwow± Filharmoni± Lubelsk±, nagrania dla Radia i Telewizji
w Lublinie, jak równie¿ wystêpy w ramach cyklów koncertów prelekcyjnych Pañstwowej Filharmonii Poznañskiej. Jako cz³onek „AGUTTI QUARTET” koncertowa³ w kraju i za granic± m.in. w ramach Festiwalu Muzyki ¯ydowskiej Berlin-Straussberg z wybitnym klarnecist± G. Feidmanem. W latach 1999-2002 wspó³pracowa³ z orkiestr± smyczkow± Gorana Bregovièa, koncertuj±c na ca³ym ¶wiecie,
a od roku 2000 uczy gry na skrzypcach w Zespole Szkó³ Muzycznych w Poznaniu.
 
Andrzej Trzeciak – . Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1980-87 cz³onek orkiestry Filharmonii Poznañskiej. W roku 1982 z braæmi Maciejem i Waldemarem Rych³ymi oraz Grzegorzem Kawk± za³o¿y³ „KWARTET JORGI”, którego cz³onkiem by³ do koñca roku 1995. W tym okresie zespó³ da³ ponad 700 koncertów w kraju i za granic± (Niemcy, Francja, Anglia, Czechy, S³owacja, Kanada, Wenezuela), nagra³ 6 p³yt d³ugograj±cych, kilkaset minut muzyki dla ró¿nych rozg³o¶ni radiowych (g³ównie dla programu 2 PR oraz dla WDR w Kolonii) i kilkana¶cie programów dla telewizji. Muzyka          i muzycy „KWARTETU JORGI” towarzyszyli te¿ spektaklom m.in. Teatru Witkacego w Zakopanem, Teatru Gardzienice, Teatru Animacji oraz „Sceny Na Piêtrze” w Poznaniu i innym. Po odej¶ciu z „KWARTETU JORGI” A. Trzeciak wspó³pracowa³ z ró¿nymi zespo³ami, m.in. jego wiolonczela jest obecna na p³ytach grup: „SWEET NOISE”, „HOT WATER”, „LITTLE MAIDENS” i „KULTIKULA” oraz na ¶cie¿kach d¼wiêkowych filmów Braci QUAI (m.in. „Instytut Benjamenta”).
W latach 1993-95 by³ cz³onkiem grupy teatralnej „SEKTA” prowadzonej przez Lecha Raczaka.
W maju 1995 roku Andrzej Trzeciak zosta³ dyrektorem Miejsko – Gminnego O¶rodka Kultury „TAKLAMAKAN” w Opalenicy, któremu szefuje do dzi¶.
 
Micha³ Karasiewicz – W roku 2002 ukoñczy³ z wyró¿nieniem Akademiê Muzyczn± w Poznaniu
w klasie fortepianu prof. W. Andrzejewskiego. W 1991 roku otrzyma³ wyró¿nienie na Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym w Poznaniu. Rok pó¼niej na Regionalnym Konkursie Gry na Dwa Fortepiany       i Cztery Rêce w Gnie¼nie by³ laureatem I nagrody, a w 1995 otrzyma³ wyró¿nienie na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej we Wroc³awiu. By³ tak¿e laureatem I miejsca podczas Makroregionalnych Przes³uchañ Uczniów Klas Fortepianu Szkó³ Muzycznych II stopnia w Poznaniu
w 1996 roku. W roku 1999 natomiast zdoby³ V nagrodê na I Ogólnopolskim Konkursie
im. Fr. Chopina w Warszawie. Bra³ tak¿e udzia³ w wielu kursach mistrzowskich, m.in. w Poznaniu
i Zakopanem. Obecnie jest pracownikiem Zespo³u Szkó³ Muzycznych oraz Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Od 2002 r. wspó³pracuje ze skrzypkiem Janem Romanowskim,
a od roku 2004 jest cz³onkiem Tria Taklamakan.
 


 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •