Szyd³owiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno – kulturalny Szyd³owieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek, adresowany do ludzi, którzy nie pracuj±c ju¿ zawodowo maj± potrzebê realizacji swoich pasji i zainteresowañ twórczych.
Uniwersytet dzia³a w Szyd³owieckim Centrum od trzech lat.  Spotkania S³uchaczy odbywaj± siê w Zamku, ¶rednio 2 razy w miesi±cu, w czwartkowe popo³udnia.  Uczestniczy w nich oko³o 50 osób.
Odp³atno¶æ za Semestr  zajêæ Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 z³.
        W ramach  op³aty semestralnej  s³uchacze s± uprawnieni do korzystania z wyk³adów  organizowanych przez Centrum.  Tematyka wyk³adów jest bardzo ró¿norodna. Szczególnym zainteresowaniem S³uchaczy ciesz± siê wyk³ady z psychologii, historii, spotkania z podró¿nikami. S³uchacze uczestnicz± te¿ w zajêciach fakultatywnych z ró¿nych dziedzin. Dotychczas uruchomione zosta³y fakultety z jêzyka angielskiego, informatyki i dzia³añ plastycznych. Zajêcia fakultatywne s± dodatkowo p³atne, ¶rednio 10 z³ za godzinê zajêæ. 
W planach dzia³añ Uniwersytetu na rok akademicki 2013/2014 oprócz wyk³adów i fakultetów  s±: wyjazd do teatru, wycieczka krajoznawcza, udzia³ w wernisa¿ach, koncertach  i ró¿nego rodzaju dzia³aniach kulturalnych organizowanych przez Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek.
   
Zajêcia zainaugurujemy  10 pa¼dziernika 2013 r. , w czwartek, o godzinie 17.00  w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym  ul. Kolejowa 9B 


Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność