15 listopada, hala sportowa Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu


V SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA

Ogólnopolskie Prezentacje Taneczne
 

             V Szyd³owiecka Gala Taneczna ju¿ za nami, choæ emocje jeszcze nie opad³y. Przyjacielska   rywalizacja grup i zespo³ów tanecznych z Szyd³owca, Skar¿yska  – Kamiennej
i Radomia pe³na by³a wdziêku i dynamiki. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ tegoroczna Gala up³ynê³a nam pod znakiem juniorów. Ze stresem i zmêczeniem zmagali siê na parkiecie tancerze
w wieku od 6 do 15 lat. Niektórzy wyst±pili przed publiczno¶ci± po raz pierwszy. To w³a¶nie ich gor±co nagradzali brawami zebrani go¶cie, wiedz±c, ¿e dla tañca najwa¿niejsze s± najm³odsze lata.
         Gospodarze pod opiek± Moniki Seweryn prezentowali w ró¿nych grupach wiekowych i stopniach zaawansowania tañce standardowe, latynoamerykañskie, oraz taniec wspó³czesny. Obok nich wyst±pili podopieczni Skar¿yskiej Szko³y Tañca zespó³ HIP HOP JUNIOR szlifuj±cy swe umiejêtno¶ci w salach zamkowych SCK. Pod  komend± wspó³prowadz±cego Galê Piotra Stefañskiego odby³ siê prawdziwie energetyzuj±cy pojedynek tancerzy break dance grupy „B³±d Systemu 2” ze Skar¿yska Kamiennej z kieleck± „Broken’s Snickers”. Jednog³o¶nie wybrani brawami publiczno¶ci zwyciêzcami zostali Skar¿yszczanie prezentuj±cy znakomit± kondycje i wysokie poczucie rytmu. Dziêki obu zespo³om mieli¶my okazjê podziwiaæ i oceniaæ szeroki repertuar ruchów i pozycji tego specyficznego tañca z Bronx’u lat 70 tych od Toprock’u przez power moves i freeze do footwork’u. Hip hopowe uk³ady i solówki w wykonaniu dziewcz±t z SST podtrzymywa³y napiêcie rywalizacji w duchu ulicy.
             Go¶æmi specjalnymi V Szyd³owieckiej Gali Tanecznej byli tancerze z radomskiej Akademii Tañca Moniki i Cezarego Gruszków. Wyst±pi³y dwie grupy wiekowe – najm³odsza CMG MASKOTKI, oraz CMG Junior m³odzie¿ do lat 15 która w tym  roku zdoby³a tytu³ Mistrza Polski  formacji latynoamerykañskich w Elbl±gu. Ich uk³ad do utworów ze s³ynnego  „High school musical” ol¶niewaj±cym efektem zamkn±³ tegoroczn± Galê.
      
Zmagania m³odych tancerzy ogl±da³o oko³o tysi±ca osób w ró¿nym wieku, mieszkañców Szyd³owca i nie tylko.
Szyd³owieckie Centrum Kultury – ZAMEK serdecznie dziêkuje Pani Ewie ¦wiercz – Dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu, Pani Agnieszce Banaszczyk i Panu Bogdanowi Grzmilowi Prezesowi Spó³ki Wodoci±gi i Kanalizacja za przychylno¶æ i pomoc w realizacji tegorocznej imprezy.

 Paulina Stanik             

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •