Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

 15 listopada, hala sportowa Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Szyd³owcu


V SZYD£OWIECKA GALA TANECZNA
Ogólnopolskie Prezentacje Taneczne

 
Go¶æ Gali – Mistrzowie Polski formacji latynoamerykañskich FORMACJA CMG
I FORMACJA CMG JUNIOR z Radomia
 

Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na V Szyd³owieck± Galê Taneczn±, która dobêdzie siê 15 listopada o godz. 17.00 w Hali sportowej Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II.

Podczas tegorocznej Gali swe umiejêtno¶ci zaprezentuj± tancerze z Klubu Tañca Towarzyskiego Zamek- grupa dzieciêca, oraz zaawansowana – w tañcach standardowych, latynoamerykañskich oraz wspó³czesnych, a tak¿e hip – hop i breakdance w wykonaniu uczniów Skar¿yskiej Szko³y Tañca.

Go¶cinnie wyst±pi± Mistrzowie Polski formacji latynoamerykañskich pochodz±cy z Radomia – tancerze z CMG i CMG Junior, którzy zachwycili jurorów podczas rywalizacji o tytu³ Mistrza w Elbl±gu. Radomscy tancerze s± podopiecznymi Moniki i Cezarego Gruszki.


Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296