Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek,

serdecznie zaprasza na

Wernisa¿ wystawy poplenerowej
V Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego
im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego    
 
    Ju¿ po raz pi±ty – w sierpniu bie¿±cego roku – Szyd³owiec sta³ siê otwart± pracowni±  dla twórców  uczestnicz±cych w Szyd³owieckim Plenerze . Efekty ich wysi³ków bêdzie mo¿na podziwiaæ tradycyjnie podczas wystawy poplenerowej, która odbêdzie siê 28 listopada br. o godz.  16.oo w Galerii Kaplica Zamkowa.
    Powracaj±cy podczas kolejnych edycji szyd³owieckiego pleneru arty¶ci, niew±tpliwie doceniaj± uroki zagubionego na równinie mazowieckiej renesansowego miasteczka, gdzie ¶wietnie zachowane pomniki przesz³o¶ci s± wdziêcznym obiektem dla ich pracy.

W tegorocznej wystawie poplenerowej udzia³ wezm±:
Ma³gorzata Kaczyñska- Nurowska, Gra¿yna Kuczkowska, Tatiana Pytkowska, Ewa Kud³acik, Waldemar ¯uchnicki, Nino Ajdinowicz, Krzysztof Mañczyñski, Maja Raszewska,
Janusz Raszewski, Tadeusz Lu¿yñski, Irena Wismont- Krzemiñska, Jerzy Turek,Ryszard Ciereszko, Anna Janczyk, Ewa Górecka, Barbara G³uch, Martyna Karpeta, Marta £abêcka,
Maria Deja, Maria Kêpa, Izabela Gorczyca.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •