VII Dni Papieskie – "Jan Pawe³ II – Obroñca godno¶ci cz³owieka"

Program

10 pa¼dziernika 2007 r. – Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II, Szyd³owiec
10.00 – Msza ¦wiêta koncelebrowana z udzia³em bp. Zygmunta Zimowskiego
        w Ko¶ciele N.N.M.P. w Szyd³ówku
11.30 –    Przemarsz do szko³y
12.00 –    Czê¶æ oficjalna w szkole:
        – Powitanie go¶ci przez dyrektora szko³y
        – Przybicie gwo¼dzi na tablicy pami±tkowej przez fundatorów sztandaru
        – Wyst±pienia zaproszonych go¶ci
        – Program artystyczny

14 pa¼dziernika 2007 r. – Rynek Wielki, Szyd³owiec
19.00  –  "Jan Pawe³ II Obroñca Godno¶ci Cz³owieka"
program s³owno – muzyczny przygotowany przez m³odzie¿ z Parafii ¦wiêtego Zygmunta w Szyd³owcu,

17 pa¼dziernika 2007 r.
– ZAMEK – sala kominkowa
18.30  –  "Z OB£OKÓW NA ZIEMIÊ" – misterium poetycko-muzyczne
wykonawcy – Jan Nowicki – aktor oraz muzycy : Marek Stryszowski, Cezary Chmiel, Krzysztof Bodzoñ.
Spektakl opracowany i wyre¿yserowany przez legendarnego aktora Jana Nowickiego z oryginaln± muzyk± Marka Stryszowskiego i Cezarego Chmiela oraz poezj± ks. Jana Twardowskiego, Boles³awa Le¶miana i Jana NowickiegoZ ob³oków na ziemiê „
to rodzaj spektaklu teatralnego  poetycko – muzycznego opracowanego i wyre¿yserowanego przez legendarnego aktora Jana Nowickiego z oryginaln± muzyk± Marka Stryszowskiego i Cezarego Chmiela oraz poezj± ks. Jana Twardowskiego, Boles³awa Le¶miana i Jana Nowickiego. Wykonawcami spektaklu s± : Jan Nowicki oraz muzycy Marek Stryszowski – saksofony, flet prosty, ¶piew, Cezary Chmiel – syntezatory, Krzysztof Bodzoñ – kontrabas elektryczny.
Tematem  spektaklu jest rozmowa z Panem Bogiem o przemijaniu, prawdzie, mi³o¶ci, mi³osierdziu i wierze, w kontek¶cie postaci ks. Jana Twardowskiego i jego postrzegania wspó³czesnego ¶wiata, momentami z du¿± doz± humoru i satyry.
Dotychczas odby³a siê prapremiera spektaklu w Wejherowie i pokaz w Jastarni.
Oficjalna premiera odby³a siê podczas  51.Krakowskich Zaduszek Jazzowych w ko¶ciele o.o. Reformatów  w Wieliczce w  2-go listopada 2006.
Zarówno spektakle przedpremierowe jak równie¿ sama premiera wywo³a³y ogromne wzruszenie publiczno¶ci i entuzjastyczne recenzje prasowe. Spektakl realizowany jest w ko¶cio³ach, teatrach, salach widowiskowych, a nawet w klubach.
Po premierze, „Z ob³oków na ziemiê” zobaczyli m.inn. mieszkañcy Tarnowa i Nowego Dworu Mazowieckiego,  Warszawy, Trzebini, Szczytna, Torunia,  Zielonej Góry, Przemy¶la, O¶wiêcimia, Krakowa.
W  tym roku planowane s± obszerne trasy koncertowe w Polsce i w wielu krajach na ca³ym ¶wiecie. Spektakl obejrz± m.inn. widzowie RPA, USA, Norwegii, Wielkiej Brytanii.
Wykonawcy zostali zaproszeni na szereg krajowych i zagranicznych festiwali zarówno muzycznych, jak i teatralnych
Misterium to bêdzie prezentowane  przez ca³y rok , ale szczególnie polecane jest w okresie adwentu i Bo¿ego Narodzenia oraz Wielkiego Postu.
 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •