Grudzieñ za pasem, czas nagli, ale my nie zwalniamy tempa i ca³y czas dzia³amy. Ze
spotkania na spotkanie jest nas coraz wiêcej! 

Masz zapa³ do dzia³ania? Nie wykorzystujesz w pe³ni swoich talentów, mo¿liwo¶ci?
Chcesz podzieliæ siê swoimi pomys³ami z innymi lub spêdziæ inaczej wolny czas w
naszym gronie? Przyjd¼ do nas – RCB-M ul. Kolejowa 9 b. Zapraszamy w ka¿dy wtorek o
16:30

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •