Obecnie strona w przebudowie. Przepraszamy.

W celu skorzystania z poprzedniej strony zapraszamy tutaj

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek zaprasza dzieci w wieku od lat 7 do spêdzenia wolnego, wakacyjnego czasu w bibliotece.
W tym roku zachêcamy do udzia³u w warsztatach plastycznych, kulinarnych oraz rêkodzielniczych.
Rozpoczynamy 7 lipca warsztatami kulinarnymi pn. „Pyza na drogach Mazowsza ”. 15 lipca na terenie Osiedla Kolejowa odbêdzie siê gra miejska pn."Tajemnica zielonej pieczêci". Jak co roku zachêcamy równie¿ do udzia³u w "Wakacyjnej, wystrza³owej akcji podrêcznikowej" po³±czonej z kiermaszem ksi±¿ek "Second hand" oraz do wziêcia udzia³u w zajêciach z Szyd³owieckimi Pasjonatkami.

Archiwa

ADRES

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
ul. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec
tel/fax nr: (048)6171029 ; 6170296