W ka¿d±  wakacyjn± ¶rodê, pocz±wszy od 9 lipca,  o godz. 15.00 zapraszamy  do Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego.

Zajêcia plastyczne to nie tylko wspania³a zabawa dla dzieci, to równie¿ wychowanie przez sztukê, wzbogacanie intelektualne i uwra¿liwianie na piêkno otaczaj±cego ¶wiata. 

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ¶rednich do wspólnego tworzenia. Program zajêæ Wakacyjnego Klubu Plastyka  obejmuje m.in.

        „Dzia³ania z kolorem” – æwiczenia kolorystyczne, jego funkcja i znaczenie.

        „Malujemy w plenerze” – malarstwo, rysunek, perspektywa kolorystyczna, proporcje.

        „Poznajemy swoje miasto” – dzieje Szyd³owca i jego zabytki

        „Staro¿ytne tajemnice” – plastyczna podró¿ do Grecji, Rzymu, Egiptu i Mezopotamii.

 

 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność