Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

 

 W dniach 27 i 28 lipca br. Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza dzieci 7 – 12 lat do udzia³u w WAKACYJNYCH WARSZTATACH ROBOTYKI i PROGRAMOWANIA 


27 lipca– zajêcia dla pocz±tkuj±cych
• Grupa I – dzieci w wieku 5 – 7 lat – zajêcia trwaj± 2 h zegarowe i realizowane s± na zestawach edukacyjnych RoboKids, na których dzieci wg opracowanego scenariusza i pod okiem do¶wiadczonych instruktorów , buduj± roboty a nastêpnie przy u¿yciu specjalnych kart magnetycznych programuj± je. Pocz±tek zajêæ , godz. 11.00.

• Grupa II – dzieci w wieku 8 – 12 la – zajêcia trwaj± 2h zegarowe i realizowane s± na zaawansowanych technologicznie zestawach do nauki robotyki i programowania Lego Mindstorms EV3, na których dzieci pod kierunkiem instruktorów buduj± roboty i nastêpnie przy u¿yciu specjalnej aplikacji, samodzielnie, wed³ug wytycznych tworz± program na komputerze / zapewniamy laptopy/. Program jest wgrywany do robota i dziêki temu konstrukcja „o¿ywia siê ” i zaczyna siê super zabawa.

28 lipca, godz. 11.00 – zajêcia dla zaawansowanych – zajêcia trwaj± 2 h zegarowe i skierowane s± dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, które w sezonie artystycznym 2016/2017 uczestniczy³y w zajêciach ZAMKOWEJ AKADEMII ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA.

Uczestnicy zajêæ na zakoñczenie otrzymuj± imienne dyplomy za wykonanie misji,
poniewa¿ ka¿de takie zajêcia s± kreowane na okre¶ln± misjê, gdzie ka¿dy robot ma do wykonania specjalne zadanie.

Podczas warsztatów dzieci buduj± najprawdziwsze ROBOTY . Uczestnicy wcielaj± siê w konstruktorów i sk³adaj± konstrukcjê klocek po klocku, buduj±c swoj± praktyczn± wiedzê na temat ¶wiata.

Na naszych zajêciach uczestnicy wezm± udzia³ w wyj±tkowym treningu kreatywno¶ci, zdobêd± nowe techniczne umiejêtno¶ci i przede wszystkim bêd± doskonale siê bawiæ!

Udzia³ w warsztatach jest odp³atny – 30 z³ od osoby.
Zapisy i informacja do dnia 20lipca br. ,do godz. 16.00, tel. 661 493 547 – wystarczy wys³aæ SMS w tre¶ci: imiê, nazwisko, wiek i nr grupy, lub e-mail: a.klepaczewska@sckzamek.pl.

UWAGA! ilo¶æ miejsc ograniczona.

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM