W dniach 7 i 8 lipca o godz. 12.00 Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek
zaprasza dzieci do lat 12 na WAKACYJNE WARSZTATY z ROBOTYKI i PROGRAMOWANIA .


Dzia³ania odbywaæ siê bêd± w dwóch grupach wiekowych:

Grupa I – dzieci w wieku 5 – 7 lat – zajêcia trwaj± 1,5 h zegarowej i realizowane s± na zestawach edukacyjnych RoboKids, na których dzieci wg opracowanego scenariusza i pod okiem do¶wiadczonych instruktorów , buduj± roboty a nastêpnie przy u¿yciu specjalnych kart magnetycznych programuj± je.

Grupa II – dzieci w wieku 8 – 12 la – zajêcia trwaj± 2h zegarowe i realizowane s± na zaawansowanych technologicznie zestawach do nauki robotyki i programowania Lego Mindstorms EV3, na których dzieci pod kierunkiem instruktorów buduj± roboty i nastêpnie przy u¿yciu specjalnej aplikacji, samodzielnie, wed³ug wytycznych tworz± program na komputerze / zapewniamy laptopy/. Program jest wgrywany do robota i dziêki temu konstrukcja „o¿ywia siê ” i zaczyna siê super zabawa. Uczestnicy zajêæ na zakoñczenie otrzymuj± imienne dyplomy za wykonanie misji, poniewa¿ ka¿de takie zajêcia s± kreowane na okre¶ln± misjê, gdzie ka¿dy robot ma do wykonania specjalne zadanie.

Podczas warsztatów dzieci buduj± najprawdziwsze ROBOTY . Uczestnicy wcielaj± siê w konstruktorów i sk³adaj± konstrukcjê klocek po klocku, buduj±c swoj± praktyczn± wiedzê na temat ¶wiata. Na naszych zajêciach uczestnicy wezm± udzia³ w wyj±tkowym treningu kreatywno¶ci, zdobêd± nowe techniczne umiejêtno¶ci i przede wszystkim bêd± doskonale siê bawiæ!

Udzia³ w warsztatach jest odp³atny – 20 z³ od osoby.

Zapisy i informacja do dnia 5 lipca br. ,do godz. 16.00, tel. 661 493 547 , 048 617 10 29 lub e-mail: a.klepaczewska@sckzamek.pl.

UWAGA! ilo¶æ miejsc ograniczona.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność