7 sierpnia, ju¿ po raz drugi WAKACYJNY GALIMATIAS przygotowany przez Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek,  wyruszy³ w podró¿ po Szyd³owcu. Tym razem odwiedzili¶my osiedle Wschód.
Spotkanie z najm³odszymi mieszkañcami tego osiedla rozpoczêli¶my od zabawy w „ma³ego projektanta mody”. Na du¿ych kartonach dzieci zaprojektowa³y stroje dla swoich kolegów i mam. Wykonane prace mo¿na by³o podziwiaæ przez ca³y piknik na specjalnie zaaran¿owanej wystawie.
Po rysowaniu przyszed³ czas na zagadki i zapytanki. Tradycyjnie ju¿ w czasie GALIMATIASU na osiedlowym podwórku zakwit³y dwa „zagadkowe balodrzewa”, które w swoich kwiatach skrywa³y bajkowe zagadki. 
Tu¿ po wspólnym ³amaniu g³owy, na zaimprowizowanej trawiastej scenie zago¶ci³  „objazdowy teatrzyk osiedlowy”. M³odzi adepci sztuki teatralnej wcielali siê w postacie wystêpuj±ce w znanym i lubianym wierszu Juliana Tuwima „Zasadzi³ dziadek rzepkê w ogrodzie”. By³a przednia zabawy, wszyscy spisali siê na medal czego wyrazem by³y gromkie brawa które koñczy³y ka¿d± inscenizacjê.
A pó¼niej? Pó¼niej by³o malowanie piaskiem. A¿ trudno uwierzyæ jakie cudeñka mali uczestnicy pikniku potrafili wyczarowaæ za pomoc± tego niby ma³o plastycznego materia³u.
W¶ród „galimatiasowych” atrakcji nie zabrak³o równie¿ tak bardzo lubianych przez dzieci baniek mydlanych – ma³ych, du¿ych i tych bardzo du¿ych. Ka¿dy móg³ spróbowaæ swoich si³ i umiejêtno¶ci w bañkowaniu, chêtnych nie brakowa³o.
Na zakoñczenie uczestnicy pikniku malowali „Bibliowskazy” i mapê jak dotrzeæ do naszej Biblioteki. Technika wykonywania prac by³a dowolna, w ruch posz³y farby, kredki, pêdzle, palce itp. Rado¶ci, okrzyków i zabawy by³o co niemiara.
Udzia³ w drugim WAKACYJNYM GALIMATIASIE wziê³o oko³o 100 dzieciaków oraz mamy, tatusiowie, babcie, ciocie i dziadkowie, wszystkim serdecznie dziêkujemy za wspóln± zabawê.
Na kolejny osiedlowy piknik zapraszamy ju¿ 28 sierpnia, tym razem szukajcie nas na osiedlu Kolejowa. Do zobaczenia.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność