7 sierpnia, ju¿ po raz drugi WAKACYJNY GALIMATIAS przygotowany przez
Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek, wyruszy³ w podró¿ po Szyd³owcu.
Tym razem odwiedzili¶my osiedle Wschód. Spotkanie z najm³odszymi mieszkañcami tego osiedla
rozpoczêli¶my od zabawy w „ma³ego projektanta mody”. Na du¿ych kartonach dzieci zaprojektowa³y
stroje dla swoich kolegów i mam. Wykonane prace mo¿na by³o podziwiaæ przez ca³y piknik na specjalnie
zaaran¿owanej wystawie. Po rysowaniu przyszed³ czas na zagadki i zapytanki.
Tradycyjnie ju¿ w czasie GALIMATIASU na osiedlowym
podwórku zakwit³y dwa „zagadkowe balodrzewa”, które w swoich kwiatach skrywa³y bajkowe zagadki. Tu¿ po wspólnym ³amaniu g³owy, na zaimprowizowanej trawiastej scenie zago¶ci³
„objazdowy teatrzyk osiedlowy”. M³odzi adepci sztuki teatralnej wcielali siê w postacie wystêpuj±ce
w znanym i lubianym wierszu Juliana Tuwima „Zasadzi³ dziadek rzepkê w ogrodzie”. By³a przednia zabawa,
wszyscy spisali siê na medal czego wyrazem by³y gromkie brawa które koñczy³y ka¿d± inscenizacjê. A pó¼niej? Pó¼niej by³o malowanie piaskiem. A¿ trudno uwierzyæ jakie cudeñka mali uczestnicy pikniku
potrafili wyczarowaæ za pomoc± tego niby ma³o plastycznego materia³u. W¶ród „galimatiasowych” atrakcji nie zabrak³o równie¿ tak bardzo lubianych przez dzieci
baniek mydlanych – ma³ych, du¿ych i tych bardzo du¿ych. Ka¿dy móg³ spróbowaæ swoich si³ i umiejêtno¶ci
w bañkowaniu, chêtnych nie brakowa³o. Na zakoñczenie uczestnicy pikniku malowali „Bibliowskazy”
i mapê jak dotrzeæ do naszej Biblioteki. Technika wykonywania prac by³a dowolna, w ruch posz³y farby,
kredki, pêdzle, palce itp. Rado¶ci, okrzyków i zabawy by³o co niemiara. Udzia³ w drugim WAKACYJNYM GALIMATIASIE wziê³o oko³o 100 dzieciaków
oraz mamy, tatusiowie, babcie, ciocie i dziadkowie, wszystkim serdecznie dziêkujemy za wspóln± zabawê. Na kolejny osiedlowy piknik zapraszamy ju¿ 28 sierpnia, tym razem szukajcie nas na osiedlu Kolejowa.
 
Do zobaczenia.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność