Kolejny, bo ju¿ trzeci letni, Galimatiasowy, Objazdowy, Piknik Osiedlowy
za nami.Tym razem bawili¶my siê na Osiedlu Kolejowa. Atrakcji by³o wiele,
wiêc ka¿dy znalaz³ co¶ dla siebie. Mo¿na by³o wzi±æ udzia³ w zabawach z
chust± lub namalowaæ przepiêkny letni ogród albo pog³ówkowaæ przy
zagadkach z magicznego balodrzewa. Ci którzy chcieli pokazaæ swój talent
plastyczny, projektowali ekologiczne obrazki ze znalezionych ro¶lin,
patyków, kwiatów, li¶ci … pomys³ów by³o wiele, a kompozycje
niepowtarzalne. By³ równie¿ teatrzyk oraz podró¿ do krainy baniek
mydlanych. 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność