Tradycyjnie ju¿ w przedostatni± sobotê  – 23 czerwca  Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zaprasza na imprezê plenerow± WIANKI ‚ 2012.
¦wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci i rado¶ci rozpocznie siê o godz. 21.00 na kru¿gankach zamkowych , koncertem Miejskiej Orkiestry Dêtej pod batut± Henryka Kapturskiego.
Tu¿ po koncercie, m³odzi aktorzy z Teatru „U Radziwi³³a” zaprezentuj± na wyspie zamkowej widowisko zatytu³owane „NOC CZERWCOWA” , które bêdzie wprowadzeniem
w magiczny klimat nocy sobótkowej. W blasku ognia, kolorowych ¶wiate³, przy piêknej muzyce rozbrzmiewaæ bêdzie poezja Boles³awa Le¶miana i Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego. Nie zabraknie te¿ puszczanych na fosê kolorowych wianków. Czê¶æ obrzêdowa na wyspie zamkowej zakoñczy siê pokazem sztucznych ogni.
Oko³o godziny 22.30 serdecznie zapraszamy na dziedziniec zamkowy, gdzie odbêdzie siê koncert go¶cia tegorocznych WIANKÓW, zespo³u ZBIGNIEW FORY¦ BAND 
Zespó³ powsta³ w 2005 roku. Za³o¿y³ go cz³onek poprockowej grupy LOMBARD. Grupa  specjalizuje siê w muzyce rockowej i rock’n’rollowo-blues’owej graj±c we w³asnej aran¿acji znane i lubiane przeboje lat 60-tych, s³awnych na ca³ym ¶wiecie zespo³ów rockowych, jak THE ROLLING STONES, CREEDENCE CLEARWATHER REVIVAL oraz w³asne kompozycje. 
Zespó³ wraz ze Zbigniewem Forysiem tworz± muzycy z do¶wiadczeniem estradowym. Zespó³ koncertuje z wielkim powodzeniem w wielu miastach na imprezach plenerowych i salach koncertowych. Koncerty grane s± profesjonalnie i z wielkim entuzjazmem przyjmowane przez publiczno¶æ w ka¿dym wieku. Muzyka, jak± preferuje ZBIGNIEW FORY¦ BAND doskonale mie¶ci siê w kanonach ka¿dej ma³ej czy du¿ej imprezy estradowej. 
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •