W najbli¿szy pi±tek, 21 czerwca,  Szyd³owieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek serdecznie zaprasza nad szyd³owiecki zalew na ¶wiêto ognia, wody, urodzaju, p³odno¶ci, mi³o¶ci i rado¶ci czyli  WIANKI’ 2013.
 
Imprezê  rozpocznie  o godz. 19.30 swoim koncertem szyd³owiecka formacja AREOSPATILE, potem na scenie pojawi± siê Ola Krupa, ¯aneta Sasin, Zuzanna Gadowska oraz Czyku.
 
Po muzycznych prezentacjach naszych rodzimych muzyków przyjdzie kolej na go¶ci specjalnych, a wiankowa scena kipieæ bêdzie energi±, bowiem jako pierwszy pojawi siê na niej zespó³ BUBLICZKI. Kapela zanana z ostatniej edycji programu MUST BE THE MIUSIC, gra tak ¿e nogi same rw± siê do tañca a czasem tak, ¿e rozkleja siê dusza. W swojej muzyce, zespó³ ³±czy ba³kañskie, cygañskie czy te¿ ¿ydowskie motywy ze znan± im od dziecka polsk± tradycj±. Wychodzi z tego taka mieszanka, od której wprost bucha energia.
 
Drugi go¶æ tegorocznych WIANKÓW to jeden z czo³owych wykonawców  polskiej sceny reggae czyli zespó³ ALICETEA. Tworzy go 8 muzyków, z których ka¿dy pochodzi
z innej muzycznej bajki. Z tego po³±czenia powstaje niewyobra¿alnie energetyczna
i stylistyczna fuzja od reggae, ska przez funkowe rytmy do kompozycji z potê¿nym kopem.
Szykuje siê wiêc naprawdê muzyczna uczta. Nie zabraknie równie¿ w tym roku pokazu fajerwerków. Oko³o godz. 22 niebo nad Szyd³owcem mieniæ siê bêdzie wszystkimi kolorami.  Od godziny 16.30 na terenie o¶rodka czynne bêdzie WESO£E MIASTECZKO DLA DZIECI oraz ogródek piwny.
 
Serdecznie zapraszamy 21 czerwca 2013 r., godz. 19.30 – O¶rodek Rekreacyjny ZALEW, Szyd³owiec,
ul. Folwarczna.
Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •