Koncerty na wyspie zamkowej, widowisko plenerowe, pokaz sztucznych ogni 

– szyd³owieckie WIANKI’ 2017 zbli¿aj± siê wielkimi krokami.


Do wspólnej ¶wiêtojañskiej zabawy Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza w pi±tek 23 czerwca br. Impreza rozpocznie siê o godz. 20.00 koncertem Miejskiej Orkiestry Dêtej pod batut± Henryka Kapturskiego. 

Oko³o godz. 21.00 na zamkowych kru¿gankach wyst±pi Kapela CIUPAGA z £±cka.  Zespó³  istnieje od 2005 roku. W aktualnym dziewiêcioosobowym  sk³adzie gra od 3 lat. Jest to grupa przyjació³, któr± po³±czy³a mi³o¶æ do muzyki góralskiej. Zespó³ gra bardzo ¿ywio³owe utwory folkowe inspirowane g³ównie klimatami ba³kañskimi, wêgierskimi, s³owackimi i cygañskimi. Wielk± zalet± muzyków jest ¿ywio³owe i radosne przekazywanie muzyki, które udziela siê s³uchaczom. Klimat muzyki wspiera bogate instrumentarium, gdzie obok skrzypiec, akordeonów i kontrabasu pojawiaj± siê cymba³y, altówka wêgierska oraz cajon.

Kapela Ciupaga wielokrotnie wystêpowa³a na scenach lokalnych, ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych. Zagrali oko³o 100 koncertów, przy czym najdalszy w Erewaniu – stolicy Armenii. Maj± na swoim koncie udzia³ w finale programu telewizji TVN „Mam talent”

Tu¿ po koncercie go¶ci  na zamkowej wyspie zap³on± ogniska i rozpocznie siê barwne widowisko plenerowe zatytu³owane „KWIAT JEDNEJ NOCY” przygotowane przez Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWI££A, pod czujnym okiem S³awy Lorenc Hanusz. W blasku ognia, kolorowych ¶wiate³, m³odzi aktorzy postaraj±  wprowadziæ wszystkich w magiczny klimat nocy sobótkowej  . Nie zabraknie te¿ puszczanych na fosê kolorowych wianków. 

WIANKI’ 2017  zakoñczy siê pokaz sztucznych ogni.

ZAPRASZAMY –  23 czerwca 2017 r., godz. 20.00 –  ZAMEK .

Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Wydarzenia
 1. ✽ ✿ Wianki 2018 ✿ ✽

  Czerwiec 22 @ 8:00 pm - 10:00 pm
 2. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

  Czerwiec 24 @ 3:00 am - 4:30 pm
Mały Książę
ARCHWIUM