Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

   W pi±tek 16 listopada br. w Galerii „KAPLICA ZAMKOWA” Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek w Szyd³owcu  odby³o siê otwarcie wystawy poplenerowej III Szyd³owieckiego Pleneru Malarskiego Artystów Mazowsza im. W³adys³awa Aleksandra Maleckiego. Organizatorem Pleneru by³o Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek. Plener odby³ siê w dniach 28 sierpnia – 5 wrze¶nia.
   W tegorocznym Plenerze wziê³o udzia³ 17 artystów plastyków : Ma³gorzata Kaczyñska – Nurowska, Anna Gra¿yna Kuczkowska, Barbara Latocha, Maja Raszewska, Barbara G³uch, Anna Janczyk, Maria Dreja, Maria Kêpa, Martyna Karpeta, Tadeusz Lu¿yñski, Wojciech Rutkowski, Nino Ajdinowiæ, Nino D’Ettore, Tomasz Kandyba, Dariusz Kowal, Jerzy Turek, Ryszard Ciereszko.
   Na wystawie poplenerowej wyeksponowano 105 prac uczestników pleneru – obrazy olejne, akwarele, pastele, rysunki,  które mo¿na bêdzie ogl±daæ do dnia 30 marca 2008 roku, codziennie w godzinach  9.00 – 20.00.
   Plener zrealizowany zosta³ przy wsparciu finansowym Samorz±du Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Szyd³owieckiego, Burmistrza Miasta Szyd³owca we wspó³pracy ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szyd³owca.

http://www.sckzamek.pl/albumy/malecki/1/viewer.swf>
W³adys³aw Aleksander Malecki urodzi³ siê w rodzinnej posiad³o¶ci ziemskiej w Mas³owie ko³o Kielc w 1836 r. By³ jedynym dzieckiem Tadeusza i Aleksandry. Pochodzi³ z ubo¿ej±cej rodziny szlacheckiej. W latach 1852-1856 studiowa³ malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Piêknych pod kierunkiem Christiana Breslauera. Jego obrazy nie znalaz³y uznania w¶ród ówczesnych elit. Malowa³ pejza¿e wiejskie i drobnomieszczañskie Gór ¦wiêtokrzyskich i ziemi szyd³owieckiej oraz epizody z powstania styczniowego. W latach 80. XIX w. znalaz³ schronienie w Szyd³owcu. Ówczesny burmistrz miasta zaproponowa³ mu swój mecenat. Malecki zamieszka³ w ratuszowej wie¿y gdzie tak¿e tworzy³. Podczas ¿ycia w Szyd³owcu po¶wiêci³ siê utrwalaniu na p³ótnie nie tylko sielankowych pejza¿y, ale te¿ portretów dostojnych jak na ma³omiasteczkowe realia gmachów Szyd³owca (pejza¿e dotycz±ce panoram miasta, ratusza, ko¶cio³ów ¶w. Zygmunta Króla oraz Ducha ¦w.). Po¶wiêcaj±c siê Szyd³owcu uwiecznia³ wa¿ne dla miasta wydarzenia np. Kampania Langiewicz). W Szyd³owcu ¿y³ i tworzy³ do koñca swych dni. Zmar³ w 1900 r.. Po latach zaczyna byæ doceniany w¶ród polskich artystów oraz historyków sztuki.

Wystawa czynna do dnia 30 marca 2008 roku, codziennie w godzinach  9.00 – 20.00.

http://www.sckzamek.pl/albumy/malecki/2/viewer.swf

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM