Strona obecnie jest w trakcie modernizacji.

Za niedogodności przepraszamy

Galeria KAPLICA ZAMKOWA

skrzydło zachodnie Zamku, I piętro

 

 

MALARSTOWO :

 • MAGDALENA B¡K
  WITOLD BOGUSZEWSKI
  KAMIL KUZKO
  JADWIGA MAGRYŚ – BOROWIEC
  MARCIN SŁOWIK – WILCZYÑSKI
  SŁAWOMIR WÓJCIK

Zapraszamy Państwa na spotkanie z twórczością studentów środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
W maju br. mogli¶my ogl±daæ ich prace na wystawie rysunku pt. „LUDZIE STOJ¡ I PATRZ¡”, teraz bêdziecie mogli zobaczyæ Pañstwo ich dokonania w zakresie malarstwa.
„Na wystawie zatytu³owanej „INTERPRETACJE” Witold Boguszewski, Magdalena B±k, Jadwiga Magry¶ – Borowiec, Sylwia Wójcik, Marcin S³owik- Wilczyñski oraz Kamil Kuzko prezentuj± swoje malarstwo. Wszyscy studiuj± w krakowskiej Akademii Sztuk Piêknych na ¦rodowiskowych Studiach Doktoranckich .
Ka¿dy z artystów poprzez swoje prace malarskie podejmuje badania sensu zjawisk, które go obchodz± i zaprz±taj± umys³. Interpretacja jest dzia³alno¶ci± twórcz±, procesem kreacji i nie koñczy siê na stworzeniu dzie³a. Dla artysty jest rodzajem drogi, która jest ci±gle otwarta. W sztuce artysta znajduje niezwyk³y ¶rodek wyra¿ania swojego rozwoju duchowego, który pozwala poprzez dzie³a porozumiewaæ siê z odbiorcami, zaprosiæ ich do wspólnej wêdrówki. Punktem wyj¶cia jest dla artysty poszukiwanie g³êbszego, ukrytego sensu bod¼ców, które inspiruj± go do podjêcia pracy nad obrazem. Stawia samemu sobie wa¿ne pytania, poszukuje drogi do poznania samego siebie. Ralph Waldo Emerson mia³ tego ¶wiadomo¶æ pisz±c: „Choæby¶my ca³y ¶wiat przemierzyli
w poszukiwaniu Piêkna, nie znajdziemy go nigdzie, je¿eli nie nosimy go w sobie””.

prof. Teresa Kotkowska – Rzepecka

 

Udostępnij jeśli Ci się podoba
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nadchodzące Wydarzenia
Lip
21
sob
10:00 pm Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Zamkowe Kino Letnie – Boska Flor... @ Sowińskiego 2
Lip 21@10:00 pm
Zamkowe Kino Letnie - Boska Florence @ Sowińskiego 2
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza na kolejną edycję ZAMKOWEGO KINA LETNIEGO. Tegoroczną działalność plenerowego kina zaczynamy od projekcji filmu pt. „BOSKA FLORENCE” – amerykańskiej komedii biograficznej z 2016 roku w reżyserii Stephena Frearsa. Reżyser[...]
ARCHWIUM