W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek zakoñczy³
siê XIII Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom pod has³em:
„Czytanie-m±dra rzecz!”.
We wspólnym czytaniu „Lokomotywy” i innych wierszy J.Tuwima – wziê³o
udzia³ oko³o 100 dzieci z szyd³owieckich szkó³ podstawowych. „Lokomotywa”
czytana by³a równie¿ w Bibliotecznej Akademii Malucha. Jako lektorzy
wyst±pili pracownicy Szyd³owieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek.
Wszyscy uczestnicy czytania otrzymali od Biblioteki zak³adki do ksi±¿ek,
aby pamiêtali o codziennej „dawce” czytania – minimum 20 minut dziennie.
Mamy nadziejê, ¿e dzieci bior±ce udzia³ we wspólnym czytaniu, wróc± do nas
w przysz³o¶ci jako nasi czytelnicy.

Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •  
Dostępność