Protokó³
z obrad Jury XIII Zamkowych Spotkañ Teatralnych “o Laur Z³otego Gargulca” – kategoria teatrów dzieciêcych.
Szyd³owiec 24 maja 2006 r.


Jury w sk³adzie:

1.Edward Gramont
2.Jerzy Kaszuba

po obejrzeniu 7 spektakli w kategorii teatrów dzieciêcych  postanowi³o przyznaæ:

Nagrodê g³ówn± Spotkañ Laur “Z³otego Gargulca” w kategorii teatrów dzieciêcych i nagrodê finansow± w wysoko¶ci 1 000 z³ dla  Teatru “PUK-PUK” z Miejskiego O¶rodka Kultury w ¦widniku za spektakl “Anio³ek w klatce”.
Nagroda ufundowana przez Samorz±d Województwa Mazowieckiego.

Wyró¿nienie w wysoko¶ci 300 z³ dla Teatru “Nasza klasa 3b” z Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Radomiu za spektakl “ O ¶licznych kwiatkach i strasznym potworze”.
Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.


Protokó³
z obrad Jury XIII Zamkowych Spotkañ Teatralnych “o Laur Z³otego Gargulca” – kategoria teatrów m³odzie¿owych.
Szyd³owiec 24-26 maja 2006 r.

Jury w sk³adzie:
1.Edward Gramont
2.Jerzy Kaszuba

po obejrzeniu 18 spektakli w kategorii teatrów m³odzie¿owych postanowi³o przyznaæ:

Nagrodê g³ówn± Spotkañ Laur “Z³otego Gargulca” w kategorii teatrów m³odzie¿owych i nagrodê finansow± w wysoko¶ci 1 000 z³ M³odzie¿owej Grupie Teatralnej “Dominik” z parafii Naj¶wiêtszego Serca Jezusowego w Czêstochowie za spektakl pt. “Król Edyp” Sofoklesa.
Nagroda ufundowana przez Samorz±d Województwa Mazowieckiego.

Sze¶æ wyró¿nieñ w wysoko¶ci po 250 z³ ka¿da dla:

1. Teatru “SCENE ” z Katolickiego Liceum Ogólnokszta³c±cego w Radomiu za
zbiorow± kreacjê autorsk± w spektaklu “Mêczeñstwo Piotra Ohey`a” S.Mro¿ka.
Nagroda ufundowana przez Samorz±d Województwa Mazowieckiego / 200 z³/
i Szyd³owieckie centrum Kultury – Zamek / 50 z³ /
2.Teatru Poezji “U Radziwi³³a” Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek
za udan± realizacjê spektaklu pt. “¯egnaj Judaszu” I. Iredyñskiego.
Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca.
3.Teatru BAT z Miejskiego Centrum Kultury w Be³chatowie za przekroczenie sztywnych ram w poszukiwaniu nowych ¶rodków przekazu scenicznego w spektaklu     “Aktorzy”.
Nagroda ufundowana przez Szyd³owieckie centrum Kultury – Zamek.
4.Teatru “ Nie na temat” z Miejsko-Gminnego O¶rodka Kultury w Piasecznie za swobodê
i dojrza³o¶æ gry aktorskiej w spektaklu “Sublokatorki”.
Nagroda ufundowana przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.
5.Teatru “ELIPSA” z Miejskiego O¶rodka Kultury w Bia³ej Podlaskiej za interesuj±c± realizacjê teatru poezji w spektaklu pt. “Sz³o¶æ samojedna” M. Bia³oszewskiego.
Nagroda ufundowana przez  Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.
6.Teatru KALINOWEGO z Miejskiego Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim za zbiorow± kreacjê aktorsk± w spektaklu pt. “Ene Due Rabe”.
Nagroda ufundowana przez Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek.

Jury przyzna³o równie¿:
nagrodê aktorsk± w wysoko¶ci 150 z³ dla Dominiki Skoczylas  z Samorz±dowego Gimnazjum w Busku Zdroju za spektakl pt. “By³o s³owo” . Nagroda ufundowana przez Burmistrza Miasta Szyd³owca / 50 z³ / i  Szyd³owieckie Centrum Kultury – Zamek / 100 z³ /;
– oraz wyró¿nienie w wysoko¶ci 100 z³ dla Idy Gozdek z Szyd³owieckiego Centrum Kultury – Zamek. Nagroda ufundowana przez Samorz±d Województwa Mazowieckiego.


Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •