Od 30 maja do 6 czerwca trwaæ bêdzie XIV Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom pod has³em – „Ca³a Polska czyta w Bibliotekach”. Szyd³owiecka Biblioteka równie¿ bierze udzia³ w tym wydarzeniu. W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek XIV OTCD rozpocznie siê Noc± w Bibliotece. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chc± poznaæ nasz± Bibliotekê noc±. Przewidzieli¶my wiele atrakcji dla m³odszych i starszych uczestników tego wydarzenia. Tegoroczna Noc Bibliotek pod has³em – Groza nie czytaæ! rozpocznie siê 30 maja o godz. 19:00 w RCB-M. Warto dodaæ, ¿e spo¶ród 414 bibliotek z ca³ej Polski, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCKiS-Zamek jako jedyna biblioteka w naszym regionie w³±cza siê w Noc Bibliotek, dlatego gor±co zachêcamy do wziêcia udzia³u w tym wydarzeniu.

1 czerwca o godz. 13:00 z okazji Dnia Dziecka zapraszamy wszystkie dzieci na projekcjê filmu animowanego pt.: „Sekret Eleonory”. Minimalny wiek 6+

1, 2 i 3 czerwca od godz. 9:00 bêdziemy g³o¶no czytaæ dla uczniów klas pierwszych Szyd³owieckich Szkó³ Podstawowych.

3 czerwca o godz. 13:00 zapraszamy wszystkie dzieci, które lubi± s³uchaæ g³o¶no czytanych bajek. W ci±gu XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom prezentujemy m±dre bajki z serii „Poczytaj mi mamo”.

5 czerwca o godz. 10:00
filmem animowanym „Sekret Eleonory” zakoñczymy XIV Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom. W seansie wezm± udzia³ klasy III Szyd³owieckich Szkó³ Podstawowych.

Honorowy patronat nad XIV OTCD oraz nad Noc± Bibliotek objêli:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Ma³gorzata Omilanowska,
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska
oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski.


Udostępnij jeśli Ci się podoba
  •  
  •  
  •  
  •